Af­gha­ni­stans par­la­mentsval

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Par­la­mentsva­let

hålls i dag. När­ma­re 9 mil­jo­ner af­gha­ner har röst­rätt och runt 2 500 kan­di­da­ter täv­lar om de 249 plat­ser­na i par­la­men­tets un­der­hus.

●●Va­let ha­de ut­lysts

till se­nast ju­ni 2015. Men det po­li­tis­ka död­lä­ge som rått se­dan pre­si­dent­va­let 2014, i kom­bi­na­tion med vål­det, har gjort att man tving­ats skju­ta upp det fle­ra gång­er.

●●Myn­dig­he­ter­na

har in­si­ste­rat på att va­let den­na gång verk­li­gen blir av, trots rap­por­ter om en rad bris­ter i för­be­re­del­ser­na. I går be­slöt val­kom­mis­sio­nen i Kan­da­har – ef­ter att po­lis­che­fen i pro­vin­sen skju­tits – att flyt­ta va­let fram­åt med en vec­ka

●●Ta­li­ba­ner­na

har ho­tat sa­bo­te­ra pro­ces­sen. Rö­rel­sen lo­var för­sö­ka und­vi­ka ci­vi­la of­fer men ho­tar att rik­ta at­tac­ker mot de 54 000 re­ge­rings­sol­da­ter som för­sö­ker ga­ran­te­ra väljarnas sä­ker­het.

●●I dag

hålls även val av sty­ren i lan­dets di­strikt.

Källa: Reu­ters, Utri­kes­po­li­tis­ka in­sti­tu­tet i Sve­ri­ge

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.