Trots hot och hat: Re­kord­många kvin­nor del­tar i af­ghans­ka va­let

Fler kvin­nor än nå­gon­sin stäl­ler upp i Af­gha­ni­stans par­la­mentsval, som i öv­rigt har kan­tats av en rad vålds­dåd och at­tac­ker. – Kvin­nor­nas be­slut­sam­het att gö­ra si­na rös­ter hör­da är en av få po­si­ti­va sa­ker med va­let, sä­ger Af­gha­nistan­kän­na­ren An­ders Fänge.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT/HE­LE­NA NORDENBERG

Mo­tor­cy­keln var las­tad med spräng­äm­nen. Den ha­de par­ke­rats i när­he­ten av det val­mö­te som Na­zi­fa Youse­fi­bek skul­le hål­la i pro­vin­sen Tak­har i nord­öst­ra Af­gha­nis­tan.

Ex­plo­sio­nen som följ­de tog minst 22 män­ni­sko­liv, men par­la­mentskan­di­da­ten själv und­kom at­ten­ta­tet, som äg­de rum i för­ra vec­kan. Na­zi­fa Youse­fi­bek är en av 417 kvin­nor som kan­di­de­rar till da­gens val, vil­ket är fler än nå­gon­sin ti­di­ga­re i Af­gha­nis­tan.

– De stäl­ler upp trots ta­li­ba­ner och kon­ser­va­ti­va kraf­ter även in­om re­ge­rings­läg­ret. Det är de­fi­ni­tivt en po­si­tiv aspekt, sä­ger An­ders Fänge, sty­rel­se­le­da­mot i Svens­ka Af­gha­nistan­kom­mit­tén, till TT.

– Sam­ti­digt ut­sät­ter de sig för sto­ra ris­ker. En del kvinn­li­ga par­la­ments­le­da­mö­ter har ut­satts för så pass all­var­li­ga hot att de har tving­ats att läm­na lan­det.

To­nar ned ris­ker

När Fa­te­ma Na­za­ri ger sig ut för att kam­panj­ta­la är det i säll­skap med be­väp­na­de liv­vak­ter.

– Sä­ker­he­ten är ett stort oros­moln, men jag för­sö­ker att to­na ned ris­ker­na. Vi be­hö­ver ut­bil­da kvin­nor så att de kan stå upp för och skyd­da si­na rät­tig­he­ter, sä­ger hon till tys­ka Deutsche Wel­le.

Se­dan 2004, då Af­gha­nis­tan fick sin nu­va­ran­de grund­lag, kvo­te­ras kvin­nor in på en fjär­de­del av plat­ser­na i lan­dets un­der­hus. Det in­ne­bär att det finns fler kvin­nor i Af­gha­ni­stans par­la­ment än i många and­ra, där­ibland USA:s kon­gress, på­pe­kar An­ders Fänge.

– Utö­ver des­sa in­kvo­te­ra­de par­la­men­ta­ri­ker har ett ic­ke för­akt­ligt an­tal kvin­nor bör­jat kan­di­de­ra på egen hand för att ta sig in par­la­men­tet.

Val­rö­rel­sen har präg­lats av våld­sam­he­ter och oro, in­te minst på grund av att ta­li­ba­ner­na an­ser att va­let är en kon­spi­ra­tion iscen­satt av USA. Dess­utom är val­sy­ste­met out­veck­lat. Det finns hel­ler ing­en till­för­lit­lig folk­räk­ning el­ler upp­sikt över an­ta­let röst­be­rät­ti­ga­de, vil­ket ökar ris­ker­na för fusk.

– Det kom­mer för­mod­li­gen att bli ett lågt val­del­ta­gan­de. Det har sjun­kit sta­digt se­dan 2004 och lig­ger nu långt un­der 50 pro­cent. Och i de om­rå­den där ta­li­ba­ner­na är star­ka upp­ma­nas folk att in­te gå och rös­ta och många av­står ef­tersom de är räd­da.

En fort­satt jäm­mer­dal

Un­der de se­nas­te må­na­der­na har minst sex kan­di­da­ter mör­dats i rik­ta­de at­tac­ker, en­ligt ny­hets­by­rån AFP. Hund­ra­tals män­ni­skor har dö­dats el­ler ska­dats i våld som kopp­las till va­let.

– Va­len spe­lar allt mind­re roll. I bör­jan, pre­cis ef­ter af­gha­ner­na an­ta­git sin nya grund­lag, fanns sto­ra för­hopp­ning­ar om fred och de­mo­kra­ti. Men i stäl­let följ­de till­ba­ka­gång och ett våld som har ac­ce­le­re­rat, in­te ba­ra på grund av ta­li­ba­ner­na ut­an ock­så på grund av star­ka et­nis­ka mot­sätt­ning­ar, sä­ger Fänge.

– Det här va­let le­der knap­past till att Af­gha­nis­tan förs fram­åt på de­mo­kra­tins väg. Det kom­mer att va­ra en jäm­mer­dal med en fort­satt hand­lings­för­la­mad re­ge­ring, som jag bru­kar kal­la för en oe­nig­hets­re­ge­ring.

FOTO: TT-AP/RAHMAT GUL

Ha­mi­da Da­nesh, en av 417 kvin­nor som stäl­ler upp i va­let, pra­tar med si­na an­häng­a­re vid ett val­mö­te i War­dak­pro­vin­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.