Wi­ki­le­aks stäm­mer Ecu­a­dor

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP

Wi­ki­le­aks och dess grundare Ju­li­an Assange stäm­mer Ecu­a­dor för att ha bru­tit mot hans ”grund­läg­gan­de mänsk­li­ga rät­tig­he­ter” i lan­dets am­bas­sad i Lon­don. En­ligt Wi­ki­le­aks har or­ga­ni­sa­tio­nen skic­kat per­so­nal till Ecu­a­dor för att in­le­da ett åtal mot lan­dets re­ge­ring.

Wi­ki­le­aks på­står att Ecu­a­dor ho­tar att ta bort sitt skydd av Assange och att lan­det för­sö­ker skär­ma av ho­nom från om­värl­den ge­nom att ne­ka jour­na­lis­ter och män­ni­sko­rätts­or­ga­ni­sa­tio­ner att träf­fa ho­nom. Or­ga­ni­sa­tio­nen sa­de i ett ut­ta­lan­de att al­la be­sö­ka­re är tvung­na att bland an­nat av­slö­ja si­na an­vän­dar­namn på so­ci­a­la me­di­er för att få träf­fa Assange. Ecu­a­dors re­ge­ring har in­te be­mött kri­ti­ken.

Ju­li­an Assange har bott på ambassaden i sex år. Han fick i vec­kan till­ba­ka sin in­ter­netupp­kopp­ling, som ströps i mars då Assange dis­ku­te­rat frå­gor på so­ci­a­la me­di­er som an­sågs kun­na ska­da lan­dets di­plo­ma­tis­ka re­la­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.