Tåg kör­de in i fes­ti­val­fi­ra­re – ti­o­tals dö­da

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT

En om­fat­tan­de tå­go­lyc­ka i Chou­ra Ba­zar i när­he­ten av sta­den Am­rit­sar i nor­ra In­di­en har krävt minst 50 liv, upp­ger del­stats­po­li­sen i Pun­jab. Lo­ka­la me­di­er ang­er an­ta­let dö­da till minst 50–60 per­so­ner, men det ex­ak­ta an­ta­let är än­nu in­te är känt. En­ligt upp­gif­ter till tv-ka­na­len Ti­mes Now kan upp­åt hund­ra per­so­ner ha ham­nat un­der tå­get.

En­ligt tid­ning­en Ti­mes of In­dia in­träf­fa­de olyc­kan i sam­band med en fes­ti­val till gu­den Ra­vans ära. Fes­ti­val­del­ta­gar­na ska in­te ha sett el­ler hört det fram­ru­san­de tå­get ef­tersom de tit­ta­de på fyr­ver­ke­ri­er, rap­por­te­rar BBC.

In­di­ens pre­miär­mi­nis­ter Narend­ra Mo­di be­skri­ver olyc­kan som hjärt­skä­ran­de på Twit­ter.

”Mi­na dju­pas­te kon­do­le­an­ser till de fa­mil­jer som för­lo­rat si­na kä­ra, och jag ber för att de ska­da­de kom­mer att åter­häm­ta sig snabbt”, skri­ver Mo­di och tilläg­ger att han har bett myn­dig­he­ter om ome­del­bart stöd i rädd­nings­ar­be­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.