Skat­tesvind­la­ren: Vi var blod­törs­ti­ga

– Vi var blod­törs­ti­ga rä­var som kom­mit in i höns­hu­set. Höns­hu­set var sta­ten med sin stats­kas­sa, och höns­hu­sets dörr stod på vid ga­vel, sä­ger en av dem som låg bakom stor­svin­deln av eu­ro­pe­is­ka stats­kas­sor. Han trä­der fram i en ex­klu­siv in­ter­vju.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT/OLA WESTERBERG

Den tys­ke top­pad­vo­ka­ten är en in­si­der – en av dem som var med och ut­for­ma­de den me­tod som an­vän­des i det som kal­las Eu­ro­pas största skat­tesvin­del. Nu trä­der han fram in­för ka­me­ra, maske­rad för att in­te bli igen­känd.

Han är ett kronvitt­ne i ut­red­ning­en i Tyskland mot de hu­vud­miss­tänk­ta bakom svin­deln på minst fem mil­jar­der eu­ro ge­nom miss­tänkt fusk med åter­be­tal­ning av skatt på ak­ti­eut­del­ning­ar.

Det var på ett ad­vo­kat­kon­tor i Frank­furt på 30:e vå­ning­en som pla­nen ut­ar­be­ta­des. In­si­dern job­ba­de för Han­no Ber­ger, be­römd ad­vo­kat och skat­te­råd­gi­va­re, som ut­pe­kas som hjär­nan bakom upp­läg­get. Ber­ger för­ne­kar brott.

Från skyskra­pan tit­ta­de de ner på hur folk på ga­tan gick till job­bet.

– De ser pyt­tesmå ut. Man tit­tar ner på de män­ni­skor som be­ta­lar skatt, de skat­te­peng­ar som man stjäl. Vi tänk­te att vi var ge­ni­er och de var idi­o­ter, sä­ger in­si­dern.

Ge­ni­a­li­tet och ga­len­skap

Den exklusiva in­ter­vjun görs av de tys­ka me­di­er­na ARD, Die Zeit och Correctiv. De in­går i det eu­ro­pe­is­ka jour­na­lis­tis­ka sam­ar­be­tet om de så kal­la­de cum-ex-fi­ler­na, ett enormt hem­ligt ma­te­ri­al som grans­kats av nit­ton me­di­er i tolv län­der sam­ord­na­de av just Correctiv.

Män­nen som ska­par det be­drä­ge­ristämp­la­de upp­läg­get kal­lat cum-ex är en grupp top­pad­vo­ka­ter och ak­ti­e­mäk­la­re. Hög­ut­bil­da­de från de främs­ta uni­ver­si­te­ten, med de högs­ta be­ty­gen.

– De är ge­ni­er, men det är kanske ock­så pro­ble­met. Grän­sen mel­lan ge­ni­a­li­tet och ga­len­skap är hår­fin, sä­ger in­si­dern.

Gräns­lös gi­rig­het

Driv­kraf­ten är en gräns­lös gi­rig­het, för­kla­rar han.

– Du har en viss sta­tus och tän­ker: Jag har nått må­let. Men så träf­far du en som in­te ba­ra har en Porsche, ut­an två. Och så träf­far du en som har två vil­lor på Mal­lor­ca. Och du fly­ger all­tid bu­si­ness class. Jag trod­de att jag var en bätt­re män­ni­ska för att jag satt längst fram i pla­net. Och när du åker lång­di­stans­flyg sit­ter du i förs­ta klass. Och då tän­ker du verk­li­gen att du har nått må­let! Och så går du av pla­net, går in i ett mö­te, och den du ska ha mö­tet med har kom­mit i sitt pri­vat­plan. Då tän­ker du: Per­fekt, det slu­tar allt­så in­te här!

Han be­skri­ver hur ad­vo­kat­by­rån son­de­ra­de vil­ka län­der som kun­de mjöl­kas. Sto­ra län­der som Spa­ni­en och Frank­ri­ke var in­tres­san­ta, men ock­så små ri­ka län­der som Ös­ter­ri-

ke, Bel­gi­en och Dan­mark. I Tyskland fun­ge­ra­de re­dan me­to­den.

– Nu vil­le man ve­ta om den­na ma­skin, den­na ”djä­vuls­ma­skin”, ock­så fun­ge­ra­de i and­ra län­der.

Den öv­ri­ga mänsk­lig­he­ten ha­de de di­stan­se­rat sig från och sta­ten var fi­en­den, sä­ger in­si­dern.

Äter sin­net

In­si­dern greps av po­li­sen och för­stod att han ris­ke­ra­de sju års fäng­el­se, nå­got som ”slog mig som en blixt”, sä­ger han. Så han bör­ja­de sam­ar­be­ta med ut­re­dar­na, mot möj­lig­he­ten att slip­pa straff, och pe­ka ut si­na for­na

vän­ner. När rät­te­gång­ar­na vän­tas bör­ja näs­ta år är han ett av de vik­ti­gas­te vitt­ne­na.

– Jag var tvung­en att er­kän­na att jag har gjort fel, ac­cep­te­ra att jag gjort fel. Och det tog må­na­der in­nan jag verk­li­gen för­stod det.

Men till sist be­slu­tar han sig för att be­rät­ta allt. En sak har han dock svårt att sva­ra på.

– Åkla­ga­ren frå­ga­de mig: ”Var­för?”

– Gi­rig­het äter sin­net. Det är min en­da för­kla­ring.

FOTO: TT-AP/IVO MAYR/CORRECTIV

En in­si­der som vill va­ra ano­nym, här maske­rad till oi­gen­känn­lig­het, ta­lar ut om svin­deln mot de eu­ro­pe­is­ka stats­kas­sor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.