Ett nytt po­li­tiskt land­skap

”San­no­likt över­le­ver ko­a­li­tio­nen i Ber­lin – tills­vi­da­re. Men det po­li­tis­ka land­ska­pet i Tyskland för­änd­ras dra­ma­tiskt. De grö­na stärks och AfD har kom­mit för att stan­na.”

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Fri­lans­skri­bent, ti­di­ga­re re­dak­tör för Frank­fur­ter All­ge­me­i­ne Zei­tung och kor­re­spon­dent i Stock­holm, Moskva, An­ka­ra och Brys­sel. HORST BACIA

Hon har va­rit för­bunds­kans­ler i tret­ton år. För in­te så länge se­dan hyl­la­des Ang­e­la Mer­kel än­nu som världens mäk­ti­gas­te kvin­na. Men i Tyskland är hon in­te läng­re li­ka oom­stridd som ti­di­ga­re. Hen­nes an­se­en­de och makt smu­las sön­der.

För­bunds­kans­lerns fjär­de re­ge­ring, som bil­da­des i mars ef­ter långa ut­drag­na för­hand­ling­ar, har drab­bats av stän­di­ga kon­flik­ter och kri­ser. Det är an­tag­li­gen Mer­kels sista man­dat­pe­ri­od. Men frå­gan är re­dan nu: Kan hon sit­ta ti­den ut?

Det var svårt att över hu­vud ta­get få so­ci­al­de­mo­kra­ter­na, SPD, med i en ”stor ko­a­li­tion”. Ef­ter det brå­ka­de Mer­kels CDU med sys­ter­par­ti­et CSU i Bay­ern främst om sym­bo­lis­ka de­tal­jer i flyk­ting­po­li­ti­ken. SPD var till och med be­rett att pro­vo­ce­ra en re­ge­rings­kris för att kun­na av­ske­da che­fen för sä­ker­hetspo­li­sen som ha­de to­nat ned hö­gerex­tre­mis­ters ag­gres­si­va be­te­en­de i Öst­tyskland.

Or­sa­ken till ner­vo­si­te­ten in­om de tre re­ge­rings­par­ti­er­na är för­stås det främ­lings­fi­ent­li­ga Al­ter­na­tiv för Tysklands, AfD, fram­gång­ar. Men väl­jar­na tyc­ker in­te om yt­li­ga el­ler per­son­li­ga gräl. Det be­kräf­tas i al­la opi­ni­ons­mät­ning­ar. Ma­jo­ri­te­ten är miss­nöjd med ko­a­li­tio­nens ar­be­te. Re­ge­rings­par­ti­er­nas väl­jar­stöd har sjun­kit till den lägs­ta ni­vån nå­gon­sin. Ba­ra drygt hälf­ten av be­folk­ning­en tyc­ker att Mer­kel gör ett bra jobb.

Det var ing­en över­rask­ning att lant­dags­va­let i Bay­ern för en vec­ka se­dan led­de till ett hi­sto­riskt ne­der­lag för CSU. För so­ci­al­de­mo­kra­ter­na var va­let en ve­ri­ta­bel ka­ta­strof. De gick ner från 20,6 till 9,7 pro­cent och kör­des över av De grö­na och AfD.

Men det kan bli än­nu vär­re. CDU och SPD mås­te va­ra be­red­da på att för­lo­ra li­ka stort ock­så i del­sta­ten Hes­sen där val hålls näs­ta vec­ka. Del­sta­ten styrs av kristdemokraterna och De grö­na. En­ligt opi­ni­ons­mät­ning­ar för­dubb­lar De grö­na, som i Bay­ern, sitt väl­jar­stöd till näs­tan tjugo pro­cent. Men CDU:s för­lus­ter blir an­tag­li­gen så sto­ra att den nu­va­ran­de re­ge­ring­en kan för­lo­ra sin ma­jo­ri­tet.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na är i prin­cip be­red­da att er­sät­ta De grö­na som ko­a­li­tions­part­ner i Hes­sen. Men an­tag­li­gen räc­ker rös­ter­na in­te hel­ler till att bil­da re­ge­ring. Sto­ra ko­a­li­tio­ner är in­te läng­re sto­ra. AfD vän­tas dä­re­mot ock­så seg­ra i Hes­sen. I så fall har par­ti­et sla­git ige­nom i al­la sex­ton del­sta­ter.

Ko­a­li­tio­nen i Ber­lin vill nu kon­cen­tre­ra sig på re­ge­ring­ens ar­be­te och und­vi­ka bråk. Men hur kan har­mo­nin åter­stäl­las då al­la tre par­ti­er för­lo­rar väljarnas för­tro­en­de?

Mer­kel tar allt det här med ett stort lugn. Hen­nes sätt att le­da kri­ti­se­ras dock me­ra hög­ljutt ock­så in­om det eg­na par­ti­et. I de­cem­ber sam­las CDU till par­ti­kon­gress. Mer­kel hål­ler fast vid att för­bunds­kans­lern ock­så bör le­da par­ti­et och stäl­ler upp som ord­fö­ran­de igen. Än så länge finns det ing­en som på all­var kan ut­ma­na hen­ne el­ler skul­le ac­cep­te­ras av he­la par­ti­et som ef­ter­trä­da­re.

En an­nan frå­ga är om, och hur länge, so­ci­al­de­mo­kra­ter­na sit­ter kvar i re­ge­ring­en. En tred­je­del av SPD:s med­lem­mar och näs­tan hälf­ten av funk­tio­nä­rer­na var från bör­jan emot att gå med i ko­a­li­tio­nen. De då­li­ga val­re­sul­ta­ten kan ge kri­ti­ker­na rätt, men de av­skräc­ker sam­ti­digt från ny­val.

San­no­likt över­le­ver ko­a­li­tio­nen i Ber­lin – tills­vi­da­re. Men det po­li­tis­ka land­ska­pet i Tyskland för­änd­ras dra­ma­tiskt. De grö­na stärks och AfD har kom­mit för att stan­na. Mer­kels re­ge­ring är in­te så sta­bil som den bor­de va­ra med tan­ke på al­la kri­ser i Europa och ute i värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.