Cum-ex-han­del

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Syf­tet med

så kal­lad cum-ex­han­del var att be­ri­ka in­ve­ste­rar­na – och den små­ska­li­ga, in­for­mellt or­ga­ni­se­ra­de bransch som bygg­des upp för att stöd­ja upp­läg­get – på skat­te­be­ta­lar­nas be­kost­nad.

●●Nam­net kom­mer av

de la­tins­ka or­den för ”med” och ”ut­an”. Det var en kort­tids­han­del med ak­ti­er, där säl­ja­re och kö­pa­re fy­siskt in­te äg­de dem, med (cum) och ut­an (ex) rätt till ut­del­ning.

●●Af­fä­rer­na görs

runt da­gen för ak­ti­eut­del­ning­en då ägan­det ge­nom af­fä­ren blir dif­fust. Det in­ne­bar att fle­ra par­ter kun­de krä­va till­ba­ka skatt på en och sam­ma ak­ti­eut­del­ning – fastän de in­te be­talt skatt för den.

●●Tyskland,

som blev av med mest peng­ar, stop­pa­de möj­lig­he­ten 2012, Dan­mark, som ock­så drab­bats svårt, 2015.

●●Cum-ex

är en vi­da­re­ut­veck­ling av ett väle­ta­ble­rat upp­lägg – cum-cum – där in­hems­ka och ut­länds­ka in­ve­ste­ra­re by­ter ak­ti­e­in­ne­hav med varand­ra kring tid­punk­ten för ut­del­ning, med syf­te att be­ta­la mind­re skatt på ut­be­tal­ning­ar­na.

●●Den an­sed­da

skat­te­rätts­pro­fes­sorn Christoph Speng­el vid Uni­ver­si­te­tet i Mann­heim har för re­dak­tio­nen Correctiv be­räk­nat, ut­gå­en­de från fle­ra an­ta­gan­den, hur myc­ket Tyskland kan ha för­lo­rat på skat­te­upp­läg­gen.

●●För den mer ag­gres­si­va

va­ri­an­ten cum-ex hand­lar det un­der åren 2005 till 2011 om mot­sva­ran­de 7 mil­jar­der eu­ro. För cum-cum är be­lop­pen be­tyd­ligt stör­re. Den no­tan upp­går till runt 25 mil­jar­der eu­ro. Det vill sä­ga to­talt över 30 mil­jar­der eu­ro ba­ra i Tyskland un­der de pe­ri­o­der­na.

●●Ut­i­från be­räk­ning­ar

i Ita­li­en och Frank­ri­ke lan­dar den to­ta­la siff­ran på yt­ter­li­ga­re runt 20 mil­jar­der eu­ro. Men det är en upp­gift med re­ser­va­tio­ner.

Källa: Skat­te­rätts­pro­fes­sor Christoph Speng­els forsk­ning, cumex-fi­les.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.