Ci­ty­ka­nin­jak­ten mo­ti­ve­ras med vil­se­le­dan­de upp­gif­ter

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - AN­JA LAMPIO

CITYKANINER HBL (26.9) pub­li­ce­ra­de en ar­ti­kel om ci­ty­ka­ni­ner­na i vil­ken man ha­de in­ter­vju­at jä­ga­ren Han­nu Lu­o­to. Ar­ti­keln in­ne­höll många vil­se­le­dan­de på­stå­en­den samt di­rek­ta sak­fel.

För det förs­ta bröt epi­de­min med ka­nin­gul­sot, som or­sa­ka­des av vi­rus­stam­men RHDV2, först ut i april 2016 – och in­te un­der tids­pe­ri­o­den 2015–2016. Av­lid­na vild­ka­ni­ner hit­ta­des först i Kott­by och se­dan run­tom i hu­vud­stads­re­gi­o­nen, till och med än­da i Dic­k­urs­by. Evi­ra har sam­lat in upp­gif­ter om iakt­ta­gel­ser­na samt pub­li­ce­rat dem på si­na hem­si­dor.

RHD-vi­ru­set är syn­ner­li­gen ihär­digt, och det kan över­le­va länge i mar­ken. Så­le­des kom­mer sjuk­do­men även att fö­re­kom­ma i fram­ti­den, obe­ro­en­de av floc­kim­mu­ni­te­ten.

En­ligt Lu­o­to kan det nu fin­nas cir­ka 3 000 citykaniner. Ta­let är helt gri­pet ur luf­ten, låt oss tit­ta på någ­ra ti­di­ga­re ut­ta­lan­den. Helsing­fors stads ”ka­nin­tjäns­te­man” Ant­ti J. Rau­ti­ai­nen upp­skat­ta­de i mars 2009 att det re­dan då fö­re­kom cir­ka 10 000 vil­da ka­ni­ner, trots jak­ten (Helsingin Sa­no­mat 24.3.2009).

Se­dan blev det an­nat ljud i skäl­lan. Det kom fy­ra på varand­ra föl­jan­de vint­rar med myc­ket snö, och an­ta­let in­fång­a­de ka­ni­ner sjönk från 3 900 in­di­vi­der (2009, jakt­sä­song­ens sta­tis­tis­ka topp) till 1 100–1 200 in­di­vi­der un­der 2010–2013. Så­le­des uttalade sig Rau­ti­ai­nen i en in­ter­vju för Helsingin Sa­no­mat (22.9.2012) att ”det in­te finns nå­gon upp­skatt­ning på an­ta­let vil­da ka­ni­ner, för det an­ses omöj­ligt att räk­na dem”. Han ha­de re­dan ti­di­ga­re med­de­lat att den to­ta­la mäng­den ka­ni­ner är svår att upp­skat­ta på grund av att mark­för­valt­ning­en in­om Helsing­fors är frag­men­te­rad (Helsingin Uu­ti­set 12.6.2010).

Mäng­den in­fång­a­de ka­ni­ner kor­re­le­rar bra med Me­te­o­ro­lo­gis­ka in­sti­tu­tets vä­dersta­tistik. Un­der mil­da vint­rar med li­tet snö väx­er ka­nin­po­pu­la­tio­nen, ef­tersom för­ut­sätt­ning­ar­na för ung­ar­nas över­lev­nad från det förs­ta lev­nads­å­ret till föl­jan­de för­ök­nings­pe­ri­od för­bätt­ras. De fles­ta ka­ni­ner som fång­ats in på hös­ten skul­le än­då ha dött helt na­tur­ligt. Dess­utom, när ka­nin­po­pu­la­tio­nen gall­ras, finns det me­ra nä­ring och skyd­da­de plat­ser för de in­di­vi­der som blir kvar.

Ka­nin­jä­gar­na på­står än­då att ut­tryck­li­gen jak­ten har de­ci­me­rat ci­ty­ka­nin­po­pu­la­tio­nen av­se­värt. Här tor­de det

❞ Var som­ma­rens vär­me­böl­ja spe­ci­ellt gynn­sam för ka­ni­ner? Knap­past.

va­ra frå­gan om att man in­te vill att de för jakt öron­märk­ta an­sla­gen skul­le mins­ka. Helsing­fors stad an­vän­de 1,2 mil­jo­ner eu­ro un­der 2009–2012 för att be­käm­pa ka­ni­ner. För att skyd­da plan­te­ring­ar an­vän­des en­dast 55 000 eu­ro, största de­len av sum­man gick till jaktut­gif­ter.

Tid­ning­en Seu­ra in­ter­vju­a­de forsk­nings­pro­fes­sor He­ik­ki Hent­to­nen från Na­tur­re­surs­in­sti­tu­et i ja­nu­a­ri 2016. Han var av den åsik­ten att så gott som det en­da sät­tet att fö­re­byg­ga ska­dor or­sa­ka­de av ka­ni­ner är att skyd­da plan­te­ring­ar­na så att ka­ni­ner­na in­te kom­mer åt att gna­ga på dem. Hent­to­nen kon­sta­te­rar även att den nya ar­tens po­pu­la­tion först väx­er kraf­tigt för att se­dan an­pas­sa sig till en ni­vå som de­fi­nie­ras av om­giv­ning­en.

Var som­ma­rens vär­me­böl­ja spe­ci­ellt gynn­sam för ka­ni­ner? Knap­past. Så­väl fåg­lar som igel­kot­tar och ek­or­rar led av het­tan och tor­kan, en stor del av de om­sköt­ta gräs­mat­tor­na tor­ka­de och blev bru­na.

do­cent, ka­nin­ex­pert vid Helsing­fors djur­skydds­för­e­ning HESY rf

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.