Sat­sa på till­växt!

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - AN­DERS KJELLMAN po­li­ti­ces dok­tor, eko­no­mie ma­gis­ter, Par­gas

SAM­HäL­LE Vi tjä­nar nu un­ge­fär li­ka myc­ket som år 2008! Den re­el­la bnp-ni­vån per ca­pi­ta lig­ger nu på un­ge­fär sam­ma ni­vå som för tio år se­dan. Var­för? Ett för­enk­lat svar är att re­ge­ring­ar­na i Fin­land ef­ter Leh­man Brot­hers fall 2008 har valt att in­te sat­sa på någon­ting!

För­u­tom en ut­ta­lad spar­re­to­rik finns det inga di­rek­ta uttalade sats­nings­om­rå­den in­om vår fi­nans­po­li­tik se­dan den glo­ba­la fi­nan­s­kri­sen in­led­des för drygt tio år se­dan. Ing­et kun­skaps­lyft, inga mas­si­va in­fra­struk­tu­rin­ve­ste­ring­ar och inga skat­te­sänk­ning­ar! I stäl­let har kom­mu­ner, mi­ni­ste­ri­er och uni­ver­si­tet tving­ats att ”spa­ra” och till ex­em­pel tu­sen­tals lä­ra­re in­om and­ra sta­di­et har för­lo­rat si­na ar­be­ten. Stu­de­ran­de, pen­sio­nä­rer, ar­bets­lö­sa och fö­re­ta­ga­re har klämts åt.

Kon­su­men­ter­na är in­te dum­ma­re än att de har in­sett att re­ge­ring­en öns­kar spa­ra och hö­ja skat­teut­ta­get, vil­ket le­der till för­vänt­ning­ar om mins­ka­de kon­sum­tions­möj­lig­he­ter, ökad osä­ker­het, mins­kad bnp och så vi­da­re.

En för­enklad ge­nom­gång av den eko­no­mis­ka po­li­tik som har lyc­kats ska­pa till­växt är ba­se­rad på fy­ra te­o­ri­grup­per: den key­ne­si­ans­ka sy­nen som be­to­nar of­fent­li­ga in­ve­ste­ring­ar och skat­te­sänk­ning­ar; den mo­ne­ta­ris­tis­ka sy­nen som be­to­nar en sta­bil ök­ning av pen­ning­mäng­den; te­o­ri­er som be­to­nar ra­tio­nel­la för­vänt­ning­ar och den ”kinesiska mo­del­len” som ba­se­ras på upp­ma­ning­ar till ban­ker att lå­na ut me­ra och till kon­su­men­ter att kö­pa me­ra. Inga av des­sa te­o­ri­er ang­er att spa­ran­de kom­mer att le­da till till­växt!

Det verk­li­ga skräckex­emp­let på miss­lyc­kad spar­po­li­tik är Esko Ahos re­ge­ring 1991 vil­ken pro­va­de på att hand­lings­för­la­mat spa­ra sig ur ”la­man”, vil­ket bi­drog till den dju­pas­te kon­junk­tur­ned­gång­en nå­gon­sin i ett OECD-land! Det som starkt bi­drog till den ka­ta­stro­fen var ”den star­ka mar­kens po­li­tik”, som led­de till att rän­te­ni­vån höj­des till 9,5 pro­cent och ban­ker­na föll med si­na kun­der. Tac­ka Gud och ECB för att vi nu har ne­ga­ti­va mark­nads­rän­tor och ”fort­satt mas­sivt tryc­kan­de av peng­ar” vil­ket starkt bi­drar till upp­sving­et.

Ef­tersom jag un­der min tid vid Fi­nans­mi­ni­s­te­ri­et bistod vid sta­tens upp­lå­ning kan jag in­te lå­ta bli att för­und­ras över var­för Fin­land in­te lå­nar när vi får peng­ar för att lå­na? Sta­tens tvåå­ri­ga se­ri­e­ob­li­ga­tions rän­ta är än­nu till ex­em­pel -0,51 pro­cent vil­ket be­ty­der att om sta­ten lå­nar så får den be­talt för det! Att tac­ka nej till ”gra­tis” peng­ar är för den­na ti­di­ga­re pro­fes­sor i na­tio­na­le­ko­no­mi för­bryl­lan­de!

Det värs­ta är dock att man fort­fa­ran­de av re­ge­ring­en får hö­ra mant­rat om be­ho­vet av att spa­ra. Det fun­ge­ra­de in­te se­nast vi pro­va­de, var­för skul­le det fun­ge­ra nu? Näs­ta re­ge­ring bör sat­sa på nå­got till ex­em­pel ut­bild­ning, kli­mat, in­fra­struk­tur och skat­te­sänk­ning­ar vil­ket vän­der för­vänt­ning­ar­na och eko­no­min upp­åt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.