Föråld­rad prax­is häm­mar kyrk­lig för­valt­ning

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - MAR­KUS MALM­GREN Es­bo

KYR­KAN Jan-Erik Eklöf (HBL 15.10) är ute i ett an­ge­lä­get ären­de i det han ef­ter­ly­ser ak­tivt röst­nings­be­te­en­de i de stun­dan­de för­sam­lings­va­len.

Var­je upp­ställd kan­di­dat i för­sam­lings­va­let är värd en djup bug­ning, sär­skilt som an­ta­let kan­di­da­ter nu är fär­re än nå­gon­sin. Det är dock för en­kelt att sö­ka or­sa­ken till den­na ned­gång och till det lå­ga val­del­ta­gan­det i ett da­lan­de in­tres­se för den kyrk­li­ga sfä­ren i all­män­het. Mer hand­lar det om att den kyrk­li­ga för­valt­ning­en dras med allt­för många för­la­man­de struk­tu­rer från en för­gång­en tid.

Det som all­ra gruv­li­gast be­las­tar den kyrk­li­ga för­valt­ning­en är kyr­ko­her­dar­nas ab­surt om­fat­tan­de makt­be­fo­gen­he­ter. En kyr­ko­her­de har i dag ett över­läg­set stör­re sväng­rum än nå­gon an­nan of­fent­ligt an­ställd tjäns­te­man. Att kyr­ko­her­den som för­sam­ling­ens ”vd” – och ar­bets­le­da­re för de an­ställ­da – bå­de be­re­der var­je be­slut och se­dan som för­sam­lings­rå­dets ord­fö­ran­de le­der dis­kus­sio­nen och vid be­hov läg­ger den av­gö­ran­de rös­ten i ett ären­de är de­spo­ti, in­te de­mo­kra­ti. Där le­dar­ska­pet är upp­lyst be­ror det där­för säl­lan på en väl­fun­ge­ran­de de­mo­kra­tisk pro­cess som gall­rat fram det

Of­ta hand­lar det när­mast om god tur – väl­sig­nel­se, på kyrk­ligt språk – om kyr­ko­her­den rå­kar be­sit­ta bå­de led­ar­be­gåv­ning och ly­hörd­het för så­väl för­tro­en­de­val­das som an­ställ­das kom­pe­tens. För in­te hel­ler en le­dar­skaps­ut­bild­ning som allt mer be­to­nar ett ”and­ligt le­dar­skap” fram­för ge­di­gen ad­mi­nist­ra­tiv kom­pe­tens ver­kar i dag ge kyr­ko­her­dar­na be­höv­li­ga red­skap.

Då de kyrk­li­ga för­tro­en­de­val­das man­dat är er­känt svagt på al­la ni­vå­er, från en en­skild för­sam­ling till kyr­komö­tet, är det in­te i nu­lä­get ett al­ter­na­tiv att gö­ra kyr­ko­her­dar­na till ”and­li­ga le­da­re” ut­an ad­mi­nist­ra­tiv makt och där­med ut­an an­svar. Kyr­kan han­te­rar år­li­gen näs­tan en mil­jard eu­ro i skatte­me­del och nå­gon ska stå till svars för hur de an­vänds.

Åter­står där­med att se på den and­ra sto­ra de­fek­ten i kyr­kans be­sluts­gång, dom­ka­pit­len. Des­sa ska över­va­ka, kor­ri­ge­ra och vid be­hov be­straf­fa kyr­ko­her­dar som av okun­skap el­ler makt­full­kom­lig­het in­te full­föl­jer si­na ad­mi­nist­ra­ti­va för­plik­tel­ser el­ler miss­bru­kar sin tjäns­te­ställ­ning på ett sätt som in­te föl­jer god för­valt­nings­sed el­ler lag och för­ord­ning­ar.

Nu be­står dom­ka­pit­lens per­so­nal näs­tan ut­an un­dan­tag

❞ Det som all­ra gruv­li­gast be­las­tar den kyrk­li­ga för­valt­ning­en är kyr­ko­her­dar­nas ab­surt om­fat­tan­de makt­be­fo­gen­he­ter.

av nä­ra kol­le­ger, vän­ner, stu­di­e­kam­ra­ter och of­ta rent av släk­ting­ar till präs­ter­ska­pet i all­män­het och till kyr­ko­her­dar­na i syn­ner­het. Det vo­re en omänsk­lig be­drift av dom­ka­pit­len att un­der des­sa för­ut­sätt­ning­ar kun­na full­föl­ja sitt över­vak­nings­upp­drag i en­lig­het med an­dan i för­valt­nings­la­gen och rätts­sam­häl­lets krav på jäm­lik­het. Dom­ka­pit­lens ar­be­te är be­sud­lat med ris­ken för ne­po­tism, jäv och and­ra lik­nan­de si­tu­a­tio­ner som an­grän­sar till kor­rup­tion.

För att stär­ka för­tro­en­det för den kyrk­li­ga de­mo­kra­tin bor­de där­för dom­ka­pit­len från­tas sin ju­ri­dis­ka myn­dig­hets­ställ­ning och kyr­ko­her­dar­nas tjäns­teut­ö­van­de stäl­las di­rekt un­der för­valt­nings­dom­sto­lar­na. Det­ta skul­le in­te ba­ra främ­ja all­män ord­ning och re­da ut­an ock­så sän­ka trös­keln för po­li­san­mä­lan i grova fall av över­trä­del­ser. Så skul­le kyr­ko­her­dar­na åt­minsto­ne vad gäl­ler tjäns­te­an­svar va­ra jäm­ställ­da med öv­ri­ga of­fent­ligt an­ställ­da i chefs­po­si­tion. Det skul­le åt­minsto­ne in­te för­säm­ra för­ut­sätt­ning­ar­na för ett gott sam­ar­be­te mel­lan ett in­sikts­fullt för­sam­lings­råd och en kom­pe­tent kyr­ko­her­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.