In­tres­san­ta fe­no­men

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - JARL AHLBECK Åbo

KLI­MA­TET En­ligt växt­hus­te­o­rin bor­de tem­pe­ra­tursteg­ring­en va­ra stör­re i norr än i sö­der. Då man ser på Fin­lands upp­värm­ning bor­de allt­så So­dankylä vär­mas me­ra än Helsing­fors. Men un­der den tid då luf­tens kol­di­ox­id­halt har sti­git kraf­tigt, de se­nas­te cir­ka 85 åren, har Helsing­fors bli­vit var­ma­re, men in­te So­dankylä!

Det­ta be­vi­sar gi­vet­vis ingen­ting glo­balt sett, men är myc­ket in­tres­sant. Sam­ma fe­no- men ser man i Sve­ri­ge där kli­matupp­värm­ning­en in­te på­ver­kat Jok­k­mokk. Att jag läm­nat bort de förs­ta 25 åren från sta­tisti­ken, vil­ket An­ders Sirén (HBL 18.10) kri­ti­se­rar, be­ror på att luf­tens kol­di­ox­id­halt in­te nämn­värt steg i bör­jan av 1900-ta­let. Men tem­pe­ra­tu­ren steg kraf­tigt i he­la lan­det!

Växt­husupp­värm­ning kan väl in­te upp­stå re­dan in­nan at­mo­sfä­rens kol­di­ox­id­halt sti­git?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.