Ten­nisträ­na­re av­stängd för sex­u­ellt tra­kas­se­ri

Hufvudstadsbladet - - Sport - Hbl

Ten­nisför­bun­det har av­stängt en fin­ländsk ten­nisträ­na­re som miss­tänks för sex­u­ellt tra­kas­se­ri. Han är av­stängd tills vi­da­re, tills myn­dig­he­ter­na har ut­rett fal­let.

– Den till­fäl­li­ga av­stäng­ning­en är den sträng­as­te möj­li­ga di­sci­pli­nä­ra åt­gär­den, sä­ger Ten­nisför­bun­dets vd Te­e­mu Pur­ho.

En­ligt MTV Sport har ten­nisträ­na­ren bli­vit po­li­san­mäld av en av si­na ti­di­ga­re ad­ep­ter. Spe­la­ren ska ha va­rit min­derå­rig då tra­kas­se­ri­et äg­de rum.

– Jag be­sök­te en psy­ki­a­ter på grund av min trä­na­res dåd. Jag hop­pas att ing­en an­nan i fram­ti­den ska be­hö­va li­da av hens verk­sam­het. Jag vet med sä­ker­het att jag in­te var det en­da off­ret un­der åren, ut­an det fanns åt­skil­li­ga, sä­ger spe­la­ren till MTV Sport.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.