VM ut­ö­kas från 24 till 32 lag

VM av­görs från och med år 2021 med 32 lag i stäl­let för 24. Hand­boll­för­bun­dets ord­fö­ran­de Jari Hent­to­nen öpp­nar för möj­lig­he­ten att se VM-grupp­spel i Fin­land i fram­ti­den.

Hufvudstadsbladet - - Sport - FILIP SAXÉN 029 080 1372, filip.sax­[email protected]­me­dia.fi

In­ter­na­tio­nel­la hand­boll­för­bun­det IHF med­de­la­de på fre­da­gen att man ut­ö­kar VM från 24 till 32 lag. Del­ta­garök­ning­en gäl­ler för da­mer och her­rar och ock­så för ung­doms-, pojk- och flick­lands­lag.

Hur de åt­ta nya VM-plat­ser­na skul­le för­de­las mel­lan de oli­ka för­bun­den är in­te klart i det här ske­det. I VM 2019 har Europa 13 av 24 plat­ser och då är det san­no­likt att Europa skul­le få 3–5 av de åt­ta tillägg­plat­ser­na i fram­ti­da VM be­ro­en­de på var IHF läg­ger tyngd­punk­ten.

Det är ing­en hem­lig­het att det in­ter­na­tio­nel­la för­bun­det har in­tres­se av att ha med USA i VM. Så Nor­da­me­ri­ka lär med sä­ker­het gyn­nas av den ut­ö­ka­de mäng­den lag.

Vad be­ty­der det för Fin­land att an­ta­let VM-lag ut­ö­kas från 24 till 32?

– I prak­ti­ken be­ty­der det att chan­ser­na att nå VM är li­ka sto­ra som chan­ser­na att nå EM var förr, sä­ger hand­boll­för­bun­dets ord­fö­ran­de Jari Hent­to­nen.

Han syf­tar på ti­den då 16 lag kva- li­fi­ce­ra­de in sig till EM-slut­spe­let. Näs­ta vec­ka in­le­der Fin­lands her­rar kva­let till EM 2020 då 24 lag för förs­ta gång­en ska gö­ra upp om Eu­ro­pa­mäs­ter­ska­pet.

Hent­to­nen sä­ger att det ut­ö­ka­de an­ta­let VM-lag är en väl­kom­men för­änd­ring som gör det lät­ta­re för län­der av Fin­lands ka­li­ber att kva­la in till mäs­ter­skap i fram­ti­den.

– Den re­a­lis­tis­ka chan­sen för lag av eu­ro­pe­isk me­del­klass att ta sig till VM ökar, sä­ger Hent­to­nen och tilläg­ger sam­ti­digt att Fin­land när­mar sig den ka­te­go­rin lag.

Grupp­spel i Fin­land?

De väx­an­de mäs­ter­ska­pen för ock­så med sig en del ut­ma­ning­ar. Finns det till­räck­ligt många en­skil­da län­der som har ka­pa­ci­tet att ar­ran­ge­ra VM-slut­spel i fram­ti­den el­ler har världs­mäs­ter­ska­pet vux­it sig så stort att det i fram­ti­den ar­ran­ge­ras de­la­de mäs­ter­skap.

I bas­ke­ten har grupp­spe­let spe­lats i oli­ka län­der och det ser Hent­to­nen som en stark möj­lig­het ock­så i hand­bol­len. Och han ute­slu­ter in­te att Fin­land i fram­ti­den kun­de stå värd för en grupp i ett de­lat VM­slut­spel.

– Fin­ländsk hand­boll kun­de va­ra mo­get för det in­om någ­ra år. Det är re­a­lis­tiskt i fram­ti­den då vi lyc­kats eta­ble­ra oss i Europa, sä­ger Hent­to­nen.

För att Fin­land ens ska kun­na dröm­ma om att ar­ran­ge­ra grupp­spel i VM krävs att lands­la­get el­ler lands­la­gen eta­ble­rar sig in­ter­na­tio­nellt, att man lyc­kas kva­la in till nå­got mäs­ter­skap och att hand­bol­len får en star­ka­re po­si­tion i Fin­land.

– För att vi ska kun­na ar­ran­ge­ra grupp­spel här krävs att vi kan loc­ka storpublik som fyl­ler ishal­lar, sä­ger Hent­to­nen.

FOTO: LI­NA ENLUND

Fin­lands chan­ser att kva­la sig in till VM blir bätt­re då an­ta­let lag i mäs­ter­ska­pet ökar från år 2021.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.