Blå­vi­ta seg­rar i bå­de ban­hopp och dres­syr

Det var Em­ma Ka­ner­va och Sanna Backlund som klev fram un­der de förs­ta in­ter­na­tio­nel­la klas­ser­na i Helsing­fors Hor­se Show och säk­ra­de två fin­länds­ka seg­rar.

Hufvudstadsbladet - - Sport - VIL­LE BENGS vil­[email protected]­me­dia.fi

Fre­da­gens höjd­punkt i Helsing­fors Hor­se Show var dres­sy­rens GP-täv­ling där fin­län­dar­na ha­de stark re­pre­sen­ta­tion – he­la sex ryt­ta­re bland to­talt tolv del­ta­ga­re. Av de ut­länds­ka ryt­tar­na var bland an­nat svens­ka Je­an­na Hög­berg, fjol­å­rets et­ta, och est­nis­ka Di­na El­ler­mann, fjol­å­rets tvåa, med.

Hög­berg red in som fem­te eki­page och gjor­de en bra pre­sta­tion med 68,3 pro­cent, men fin­län­dar­na lät in­te grann­lan­det ta se­gern så­pass en­kelt. Två ryt­ta­re se­na­re stod Em­ma Ka­ner­va för en pang­pre­sta­tion och tog led­ning­en. Den näst­sista täv­la­ren, Stel­la Ha­gel­stam, ut­ma­na­de Ka­ner­va på all­var, men lyc­ka­des in­te slå toppre­sul­ta­tet 71,8 pro­cent.

– Se­gern sma­kar läc­kert, spe­ci­ellt in­för hem­ma­publi­ken, sä­ger seg­ra­ren Ka­ner­va.

– Ha­gel­stam har en bra häst och har pre­ste­rat väl i år så jag följ­de nog med täv­ling­en nog­grant än­da in i det sista.

Ka­ner­va ri­der med den el­va­å­ri­ga Dam­bacu, som täv­lar för förs­ta året på GP-ni­vå. Han har gjort fem in­ter­na­tio­nel­la täv­ling­ar fö­re den­na täv­ling, be­rät­tar Ka­ner­va.

– Han är sen­si­tiv och ser till att hans åsikt kom­mer fram. Nu har han va­rit li­te but­ter, sä­kert på grund av att han är trött ef­ter re­san. Men han rör sig fint och gil­lar att ar­be­ta, be­rät­tar Ka­ner­va om Dam­bacu.

– Vi gjor­de bra ifrån oss i dag. Det­ta är vå­ra re­kord­po­äng på in­ter­na­tio­nell ni­vå, vil­ket jag är myc­ket nöjd med.

Ka­ner­va är en erfaren ryt­ta­re på in­ter­na­tio­nell ni­vå. Hon har bland an­nat re­pre­sen­te­rat Fin­land i OS i Lon­don 2012 och i tre VM och tre EM. På me­rit­lis­tan finns bland an­nat fins­ka och nor­dis­ka mäs­ter­skap. Det­ta var dock hen­nes de­but i Helsing­fors Hor­se Show och se­gern här vär­de­sät­ter hon högt.

– Det är kul att va­ra här. Ni­vån på täv­ling­ar­na är rätt så bra, med fle­ra av de fin­länds­ka topp­ryt­tar­na och någ­ra ut­länds­ka del­ta­ga­re. Själv­klart skul­le del­ta­garan­ta­let få va­ra även stör­re.

I dag täv­las dres­syr­ryt­tar­nas and­ra GP – kü­ren. Det fria pro­gram­met in­ne­bär en möj­lig­het för eki­pa­gen att själv på­ver­ka sitt pro­gram och sin ba­na.

– Jag har ett fritt pro­gram för den­na häst, som vi gjort ett par gång­er. Det är rätt så svårt, men Dam­bacu är tek­niskt be­gå­vad och ifall han hålls lugn tror jag att vi kan få ett bra re­sul­tat.

Hur­dan är er mu­sik­smak?

– Vår trav­mu­sik är rätt så kraf­tig me­dan vi i ga­lopp gil­lar mer lugnt och mjukt.

Ru­tin­se­ger för Backlund

Går­da­gens and­ra blå­vi­ta seg­ra­re var den er­far­na Sanna Backlund som tog hem se­gern i Helsing­fors Hor­se Shows förs­ta in­ter­na­tio­nel­la ban­hopps­klass. Fin­län­da­ren red som sex­ton­de ryt­ta­re av to­talt 43 i klas­sen 140 cen­ti­me­ter och sat­te en fel­fri pre­sta­tion med en ut­märkt tid, 33,92.

– Häs­ten kän­des bra. Ett mel­lan­rum av det förs­ta ske­det gick li­te snett och trä­na­ren skic­ka­de ome­del­bart med­de­lan­de om det ef­ter täv­ling­en. Men det and­ra ske­det gick som det ska, kom­men­te­rar Backlund ef­ter se­gern.

Ef­ter Backlunds pre­sta­tion åter­stod fort­fa­ran­de 27 ryt­ta­re och åskå­dar­na fick bi­ta på nag­lar­na än­da in i det sista. Den tred­je­sista ryt­ta­ren, ita­li­ens­ka Mi­chael Cristo­fo­let­ti med häs­ten Sig De­ba­lia, kom myc­ket nä­ra och kloc­ka­de en tid en­dast en halv se­kund lång­sam­ma­re än Backlunds.

– Sett till ut­gångs­lä­get var det­ta en klass jag ha­de chans att seg­ra i då jag gjort det tre gång­er in­nan. I år var jag dock li­te osä­ker in­för pre­sta­tio­nen, men ju läng­re täv­ling­en fram­skred desto mer hopp ha­de jag.

Med i täv­ling­en var ock­så in­ter­na­tio­nel­la topp­namn som till ex­em­pel Pe­der Fre­dric­son och Ste­ve Gu­er­dat, men för många fun­ge­ra­de klas­sen som en upp­värm­ning in­för GP­täv­ling­en i dag och världs­cup­täv­ling­en i mor­gon.

– Men vis­sa sat­sa­de ju på ti­den och se­gern kom­mer ald­rig gra­tis.

Backlund be­rät­tar att hel­gen fort­sät­ter med fart, men i GP- och världs­cup­täv­ling­en del­tar eki­pa­get in­te.

– Jag hop­par samt­li­ga klas­ser för­u­tom de två största. Häs­ten har i år hop­pat sitt livs förs­ta över 140 cen­ti­me­ters klas­ser och att gå till de max­i­ma­la höj­der­na vo­re nå­got orätt­vist.

❞ Det är kul att va­ra här. Ni­vån på täv­ling­ar­na är rätt så bra, med fle­ra av de fin­länds­ka topp­ryt­tar­na och någ­ra ut­länds­ka del­ta­ga­re. Själv­klart skul­le del­ta­garan­ta­let få va­ra även stör­re. Em­ma Ka­ner­va

FOTO: LEHTIKUVA/MARTTI KAINULAINEN

Em­ma Ka­ner­va var nöjd■ med dres­syr­se­gern och ja­gar en yt­ter­li­ga­re se­ger i kür i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.