Av­gö­ran­dets stund i in­hemsk fot­boll

Nu ska det av­gö­ras. Vem åker ut, vem vin­ner guld och vem flyt­tas upp? HBL går ige­nom för­ut­sätt­ning­ar­na i her­roch dam­li­gan samt her­rar­nas di­vi­sion 1.

Hufvudstadsbladet - - Sport - JO­NAS VON WENDT 029 080 1387, jo­[email protected]­me­dia.fi

Herr­li­gan HJK har säk­rat gul­det för länge se­dan. RoPS lär fixa silv­ret me­dan tre lag än­nu aspi­re­rar på brons­peng­ar­na.

KuPS, Hon­ka och Il­ves finns med i ra­cet.

Den mest raff­lan­de stri­den ut­käm­pas i bot­ten­träs­ket. PS Ke­mi saga är all se­dan länge och kan va­ra det för gott då det är dags att gö­ra upp rä­ken­ska­per­na för sä­song­en. Kan drö­ja ett tag in­nan det spe­las li­ga­fot­boll i Ke­mi igen.

TPS är kan­di­dat num­mer ett att tving­as kva­la. La­get ska mö­ta bå­de KuPS och HJK och grund­tip­set från de dus­ter­na är noll po­äng.

IFK Ma­ri­e­hamn har levt far­ligt he­la hös­ten men via en se­ger över PS Ke­mi ska det he­la fixa sig. Näs­ta sä­song kan bli be­tyd­ligt bätt­re för Grön­vitt då öar­nas sto­ra son Da­ni­el Sjölund åter­vän­der hem.

SJK är sett till för­vänt­ning­ar­na en av al­la ti­ders flop­par i li­ga­sam­man­hang. En dyr och namn­stark trupp har un­der­pre­ste­rat he­la sä­song­en. Först un­der Tom­mi Kau­to­nens och se­na­re un­der Alex­ei Ere­men­kos led­ning.

Även om SJK lär kla­ra nytt kon­trakt mås­te lång­sik­ti­ga och tunga be­slut fat­tas i Se­i­nä­jo­ki i vin­ter. Her­rar­nas di­vi­sion 1 Se­rie­seg­ra­ren sti­ger di­rekt. Två­an tving­as till kval. In­sat­ser­na för bå­de KPV och HIFK är med and­ra ord sky­höga.

De två möts i Tölö i dag på ef­ter­mid­da­gen i en match som HIFK är pis­kat att vin­na. Oav­gjort ger KPV en enorm för­del in­för den sista om­gång­en, vid se­ger för Kar­le­by­klub­ben sak­nar den sista om­gång­en helt be­ty­del­se.

Form­kur­vor­na är det ing­et stör­re fel på. KPV har ba­ra för­lo­rat en av si­na tio se­nas­te mat­cher och har fem ra­ka tre­po­äng­a­re och 16–3 i mål­skill­nad in­för se­ri­e­fi­na­len.

HIFK har fy­ra ra­ka seg­rar och 9–0 i mål­skill­nad.

För KPV kan mat­chen va­ra av mo­nu­men­tal be­ty­del­se. Äga­ren och fi­nan­siä­ren Mat­ti Lai­ti­nen har med­de­lat att han läm­nar klub­ben åt sitt öde om in­te la­get sti­ger till li­gan i höst. Dam­li­gan Det var länge fy­ra lag in­blan­da­de i guld­stri­den men med en om­gång kvar att spe­la står det mel­lan de mesta mäs­tar­na HJK och de se­nas­te årens sto­ra do­mi­nant PK-35.

Lämp­ligt nog möts de två i se­ri­e­fi­na­len i Tölö på lör­dags­kväl­len. PK35 mås­te vin­na, an­nars får Klu­bi fi­ra guld för förs­ta gång­en på 13 år.

HJK har, om klub­ben så vill, möj­lig­het att sat­sa me­ra på dam­fot­boll än al­la and­ra klub­bar i Fin­land. Blir in­tres­sant att se vil­ka spe­la­re man kö­per in un­der vin­tern om det blir guld.

HJK-da­mer­na kan på lör­dag se till att klub­ben fi­rar dub­belt li­ga­guld i år.

FOTO: LEHTIKUVA/VIL­LE VUORINEN FOTO: LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

HIFK för­sö­ker ta sig till­ba­ka till fot­bol­lens fin­rum.■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.