Lätt­bi­lar

Hufvudstadsbladet - - Trafik -

● Lät­ta bi­lar är en­ligt lag­för­sla­get helt en­kelt per­son­bi­lar i A-, B- el­ler Cklas­sen vil­kas has­tig­het be­grän­sats till 45 km/h. De får kö­ras med mo­ped­bilskör­kor­tet AM121, som om­fat­tar te­o­ri­lek­tio­ner och ett prak­tiskt kör­prov i tra­fi­ken.

● Vill­ko­ret är att bi­len ny­re­gi­stre­rats ef­ter den 1 ja­nu­a­ri 2015 och att den väger högst 1 500 ki­lo. Vikt­be­gräns­ning­en gäl­ler dock in­te el­bi­lar.

● Lät­ta bi­lar be­skat­tas pre­cis som per­son­bi­lar fast de änd­rings­re­gi­stre­rats till lätt­bil. När den unga får van­ligt kör­kort kan be­gräns­ning­en av­lägs­nas och bi­len åter­re­gi­stre­ras som normal per­son­bil.

● Pas­sa­ge­ra­ran­ta­let är det­sam­ma i en lätt­bil som i mot­sva­ran­de per­son­bil. I en fem­per­so­ners bil får allt­så utö­ver fö­ra­ren fin­nas fy­ra pas­sa­ge­ra­re samt ba­gage.

● För att vi­sa att bi­len är has­tig­hets­be­grän­sad ska den ha en li­ka­dan var­ningstri­ang­el bak­på som en mo­ped­bil.

● Om la­gen god­känns av riks­da­gen trä­der den i kraft den 1 no­vem­ber 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.