Här hjäl­per det in­te att ga­sa

När jag sät­ter mig i en ma­nu­ellt väx­lad Opel Karl med en ben­sin­mo­tor på 75 hk och ac­ce­le­re­rar i väg ru­sar bi­len först fram på nor­malt sätt. Vid 45 km/h är det stopp: hur jag än ga­sar går det in­te snab­ba­re.

Hufvudstadsbladet - - Trafik -

Sce­na­ri­ot upp­re­pas i en Audi A1 och en Se­at Aro­na. Det är än­då in­te frå­gan om en mar­dröm, för bi­lar­na är has­tig­hets­be­grän­sa­de, så kal­la­de lätt­bi­lar, och plat­sen är No­ki­an Ty­res test­ba­na i No­kia.

En­ligt ett färskt lag­för­slag ska det bli möj­ligt för ung­do­mar i mo­pe­d­ål­dern att med mo­ped­bilskör­kort kö­ra has­tig­hets­be­grän­sa­de bi­lar från den 1.11.2019.

Fle­ra bi­lim­por­tö­rer har i No­kia ställt si­na bi­lar till för­fo­gan­de för en om­fat­tan­de prov­kör­ning med bi­lar som upp­fyl­ler de fö­re­slag­na kra­ven på lätt­bi­lar. Prov­kör­ning­en vi­sar att de ur fö­ra­rens syn­vin­kel är pre­cis som van­li­ga bi­lar, för­u­tom att de går lång­sam­ma­re.

Riks­da­gens tra­fik­ut­skott fort­sät­ter i al­la fall att be­hand­la frå­gan om has­tig­hets­be­gräns­ning­en ska va­ra fö­re­slag­na 45 km/h el­ler om den i slutän­dan trots allt sätts till 60 km/h.

Den hög­re has­tig­he­ten mo­ti­ve­ras främst med att be­ho­vet av om­kör­ning­ar skul­le mins­ka på vis­sa liv­ligt tra­fi­ke­ra­de väg­av­snitt och där­med gö­ra tra­fi­ken smi­di­ga­re.

– I lag­be­red­ning­en har vi i al­la fall klart ut­gått från att grän­sen ska va­ra 45 km/h, sä­ger le­dan­de sak­kun­nig Erik Asplund på Kom­mu­ni­ka­tions­mi­ni­s­te­ri­et. Han är en av de cen­tra­la fi­gu­rer­na bakom lag­för­sla­get.

In­te rädd för EU

Det är in­te of­ta som Fin­land re­vol­te­rar mot EU-lag­stift­ning­en, men i fal­let lätt­bi­lar lig­ger det en lätt upp­rors­stäm­ning i luf­ten.

När det pre­li­mi­nä­ra lag­för­sla­get sän­des ut på re­miss i bör­jan av ju­ni fick det hu­vud­sak­li­gen ett gott mot­ta­gan­de. Un­dan­ta­gen var av up­pen­ba­ra skäl mo­ped­bil­sim­por­tö­rer­na samt EU-kom­mis­sio­nen.

– Som jag ser det är den njug­ga in­ställ­ning­en när­mast en prin­cip­sak för kom­mis­sio­nen. Den bru­kar in­te tyc­ka om att med­lems­län­der­na tar fram eg­na spe­ci­al­reg­ler, sä­ger Asplund.

Han kon­sta­te­rar att för­sla­get är gans­ka fast för­ank­rat i re­ge­ring och riksdag.

– Jag tror in­te att EU-kom­mis­sio­nens färs­ka ifrå­ga­sät­tan­de av planerna kom­mer att fäl­la la­gen ef­tersom frå­gan om lätt­bi­lar hör till Fin­lands ju­ris­dik­tion, sä­ger Asplund.

Hans för­trös­tan häng­er ihop med att lätt­bi­lar­na klas­si­fi­ce­ras som trak­to­rer, och att EU:s kör­korts­di­rek­tiv in­te om­fat­tar trak­tor­kör­ning.

– Vi har från mi­ni­ste­ri­et va­rit i di­rekt­kon­takt med kom­mis­sio­nens tjäns­te­män, och lag­för­sla­get skul­le in­te ha förts vi­da­re om vi in­te trod­de att det kun­de för­verk­li­gas, sä­ger Asplund.

Fa­mil­jer­na gil­lar

För att få en so­lid bak­grund till lag­be­red­ning­en har tra­fik­sä­ker­hets­ver­ket Tra­fi un­der­sökt frå­gan ur många syn­vinklar på upp­drag av Kom­mu­ni­ka­tions­mi­ni­s­te­ri­et. Bland an­nat gjor­des en en­kät som om­fat­ta­de över 1 000 hus­håll med ett barn i ål­dern 12–15 år och i 50 hus­håll som äger en mo­ped­bil.

Enkä­ten vi­sa­de att fa­mil­jer­na all­mänt ta­get var po­si­tivt in­ställ­da till lätt­bi­lar. Fram­för allt de fa­mil­jer som re­dan äg­de en mo­ped­bil ha­de med stor san­no­lik­het köpt en has­tig­hets­be­grän­sad per­son­bil i stäl­let för en mo­ped­bil.

– Av­sik­ten är att för­bätt­ra tra­fik­sä­ker­he­ten och gö­ra det lät­ta­re för unga per­so­ner att rö­ra sig fram­för allt på lands­byg­den. Bi­lar från 2015 fyl­ler de höga sä­ker­hets- och mil­jökrav som ställs på mo­der­na per­son­bi­lar, sä­ger Asplund.

Även om la­gen om lät­ta bi­lar trä­der i kraft näs­ta höst be­grän­sas in­te för­sälj­ning­en av mo­ped­bi­lar.

– De kan allt­så säl­jas pre­cis på sam­ma sätt som hit­tills. Po­äng­en är i al­la fall att mo­der­na per­son­bi­lar är myc­ket tryg­ga­re i tra­fi­ken än mo­ped­bi­lar som sak­nar så många for­mer av aktiv och pas­siv sä­ker­hets­ut­rust­ning som är stan­dard i da­gens bi­lar, sä­ger Bi­lim­por­tö­rer­na rf:s vd Te­ro Kal­lio.

Med el­ler ut­an över­vak­ning

Att be­grän­sa has­tig­he­ten på en bil är en en­kel ope­ra­tion ef­tersom gaspe­da­ler­na nu­me­ra är elektro­nis­ka och har stan­dar­di­se­ra­de an­slut­ning­ar. Det räc­ker med att en bil­lig så kal­lad li­mi­ter kopp­las till gaspe­da­len och stry­per ga­sen då bi­len når en viss in­ställd ni­vå. Många mo­der­na bi­lar har en li­mi­ter in­byggd, så det är ba­ra att hop­pa i bi­len och tes­ta hur det känns.

I sin enk­las­te form är has­tig­hets­be­grän­sa­ren re­la­tivt lätt att tjuv-

❞ Om nå­gon tråd ka­pas el­ler för­bi­kopp­las, el­ler om bi­len kör för fort, går ett larm di­rekt via GSM till fär­digt in­pro­gram­me­ra­de te­le­fon­num­mer. Mark­ku Ko­ski­nen Im­por­tör

Den här Se­at Aro­na är en normal per­son­bil och ut­rus­tad med al­la mo­der­na sä­ker­hets­sy­stem. En­da skill­na­den är att den in­te går snab­ba­re än 45 km/h.

1Pro-en­he­ten kan lätt mon­te­ras■ ex­em­pel­vis un­der gol­vet i ba­ga­ge­rum­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.