Nya in­kast om ut­släp­pen

”Trots att el­bi­lar in­te ge­ne­re­rar ut­släpp på vägen pro­du­ce­rar de än­då kol­di­ox­id på and­ra sätt.”

Hufvudstadsbladet - - Trafik - re­por­ter DAN KRONQVIST

Pro­ble­met med el­bi­lar­nas bat­te­ri­er

hand­lar om var de till­ver­kas, hur de till­ver­kas och hur man pro­du­ce­rar den ener­gi som be­hövs vid till­verk­ning­en.

En­ligt det fi­nan­si­el­la in­for­ma­tions­fö­re­ta­get Bloom­berg vi­sar nya jäm­fö­rel­ser att många bi­lis­ter skul­le släp­pa ut mind­re kol­di­ox­id om de val­de die­sel­drift i stäl­let för el­bil. Pro­ble­met med el­bi­lar­na kom­mer un­der en över­skåd­lig fram­tid att va­ra bat­te­ri­er­na som lag­rar elekt­ri­ci­te­ten. De är i prak­ti­ken smuts­fläc­ken på en an­nars ren bil. Li­ti­umjon­bat­te­ri­er till­ver­kas näm­li­gen i län­der som på grund av sin ener­gi­pro­duk­tion le­der ned­smuts­nings­li­gan i värl­den.

En­ligt da­ta från Bloom­berg kom­mer världens bat­te­ri­till­ver­ka­re år 2021 att ha ka­pa­ci­tet för mer än 10 mil­jo­ner el­bi­lar som an­vän­der bat­te­ri­pa­ket på 60 ki­lo­wat­tim­mar. Största de­len av bat­te­ri­er­na kom­mer att le­ve­re­ras från Ki­na, Thai­land, Tyskland och Po­len, län­der som är be­ro­en­de av ic­ke för­ny­ba­ra ener­gikäl­lor för att pro­du­ce­ra elekt­ri­ci­tet.

I prak­ti­ken kom­mer

bat­te­ri­till­verk­ning­en allt­så att öka kol­di­ox­id­ut­släp­pen. I själ­va ver­ket så myc­ket att det fram­förts åsik­ten att bi­lis­ter i Tyskland och Po­len egent­li­gen bor­de väl­ja en mo­dern och ef­fek­tiv die­sel­bil i stäl­let för en el­dri­ven. Trots att el­bi­lar in­te ge­ne­re­rar ut­släpp på vägen pro­du­ce­rar de än­då kol­di­ox­id på and­ra sätt.

För att byg­ga ett bil­bat­te­ri, som i stör­re su­var of­ta väger om­kring 500 ki­lo, pro­du­ce­ras upp till 74 pro­cent me­ra kol­di­ox­id än vid till­verk­ning­en av en kom­plett kon­ven­tio­nell bil. Det­ta un­der för­ut­sätt­ning­en att fa­bri­ken lig­ger i ett land som till stor del pro­du­ce­rar ener­gi med fos­si­la bräns­len. Ti­di­ga­re stu­di­er har vi­sat att en el­bil skul­le släp­pa ut 25 pro­cent mind­re kol­di­ox­id än en die­sel­bil till och med i det ko­lel­da­de Po­len. Som all­tid finns det många al­ter­na­ti­va san­ning­ar i dis­kus­sio­nen, och allt be­ror på vem som be­stäl­ler och ut­för un­der­sök­ning­en.

Vis­sa be­räk­ning­ar an­ty­der att en tysk bi­list kun­de kö­ra en stor ben­sin­dri­ven bil i tre och ett halvt år, el­ler mer än 50 000 kilo­me­ter, in­nan en el­dri­ven Nis­san Le­af med ett 30 kWh bat­te­ri skul­le bli ”re­na­re”. Då ta­lar vi dess­utom om en kom­pakt el­bil med ett av de mind­re bat­te­ri­er­na på mark­na­den. Bat­te­ri­et i en BMW i3 är på 42 kWh. Mer­ce­des kom­mer snart med sin EQC crosso­ver som har ett bat­te­ri på 80 kWh, och Audi e-tron får ett på 95 kWh.

För att få bat­te­ri­er­na

nå­got så när re­na bor­de till­verk­ning­en ske med för­ny­bar ener­gi. I vat­ten­kraf­tens Nor­ge har stu­di­er vi­sat att el­bi­lar­na ge­ne­re­rar 60 pro­cent mind­re kol­di­ox­id un­der sin livscy­kel än de mest ef­fek­ti­va bräns­le­driv­na bi­lar­na. Tills vi­da­re finns det inga tyd­li­ga grän­ser för ac­cep­tab­la kol­di­ox­id­ut­släpp un­der el­bi­lens he­la livscy­kel. Dä­re­mot finns det i län­der som Ki­na, Frank­ri­ke och Stor­bri­tan­ni­en re­dan en strä­van att mer el­ler mind­re bann­ly­sa tra­di­tio­nel­la ex­plo­sions­mo­to­rer.

Är man ute ef­ter att lo­kalt för­bätt­ra luf­ten och mil­jön i stor­stä­der är el­bi­len na­tur­ligt­vis det en­da rät­ta. Den är tyst, den sän­ker i prak­ti­ken ut­släp­pen och luft­för­ore­ning­en un­der kör­ning till noll. Men vi ska kom­ma ihåg att det in­te är he­la san­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.