Nya Vol­vo S60 är fö­ra­rens bil

När man sak­ta cru­i­sar runt i söd­ra Ka­li­for­ni­en en so­lig dag känns vil­ken bil som helst gans­ka bra. Bakom rat­ten på USA­till­ver­ka­de, pin­färs­ka Vol­vo S60 var upp­le­vel­sen än­nu någ­ra snäpp ro­li­ga­re un­der bi­lens in­ter­na­tio­nel­la lan­se­ring i Los Ang­e­les.

Hufvudstadsbladet - - Tema - TEXT & FOTO: BO INGVES fe­a­tu­[email protected]

Vol­vo S60 blir den förs­ta Vol­von på länge som över hu­vud ta­get in­te le­ve­re­ras med die­sel, en­bart med ben­sin­mo­tor el­ler som ladd­hy­brid.

Die­selns från­fäl­le är främst en följd av att bi­lens hu­vud­mark­na­der finns i USA och Ki­na, där die­sel ut­gör en mar­gi­nell del av för­sälj­ning­en. I Fin­land är lä­get ett an­nat, men Vol­vo Car Fin­lands vd Las­se Ahlstedt tror att mo­del­lens ladd­hy­bri­der med si­na lå­ga kol­di­ox­id­ut­släpp kom­pen­se­rar die­sel­bort­fal­let.

– Vår för­sälj­nings­pro­gnos för kom­bi­ver­sio­nen V60 mis­sa­de det över­ras­kan­de sto­ra in­tres­set för hy­bri­der. Ef­tersom kun­der­na vill ha hy­bri­der tror jag att vi kla­rar för­sälj­nings­må­let på 700 S60 per år ock­så ut­an die­sel, sä­ger han.

Bi­len till­ver­kas en­bart i USA, i Volvos split­ter­nya fa­brik i Char­leston i South Ca­ro­li­na som om nå­got år ock­så ska ta över pro­duk­tio­nen av XC90 när mo­del­len för­ny­as.

Med tan­ke på ris­ken för han­dels­krig i värl­den kan fa­bri­ken va­ra en bra stra­te­gi. Hu­vud­mark­na­den för se­dan­bi­lar som S60 och sto­ra su­var som XC90 finns i USA och i Ki­na.

Sma­kar det så kos­tar det

Den förs­ta USA-till­ver­ka­de bi­len jag prov­kör­de var pre­standa­ver­sio­nen S60 Po­les­tar Engi­ne­e­red, en fyr­hjuls­dri­ven ladd­hy­brid med en sam­man­lagd max­ef­fekt på 430 hk och 670 Nm.

Ac­ce­le­ra­tio­nen 0 – 100 km/h ut­lo­vas till 4,7 se­kun­der, och visst var det krut i bi­len. När den över två ton tunga och kom­plett ut­rus­ta­de bi­len dess­utom vi­sa­de sig va­ra som gjord för de kur­vi­ga bergs­vä­gar­na runt Los Ang­e­les var det ba­ra att öpp­na tak­luc­kan, lå­ta hju­len spin­na och pan­nan bli röd i so­len.

Den kom­plett ut­rus­ta­de ver­sio­nen vän­tas in­te säl­jas i många ex­em­plar i Fin­land på grund av pris­bil­den. Sam­ma tor­de gäl­la den and­ra prov­kör­da bi­len S60 T6 AWD med fyr­hjuls­drift och 310 hk un­der mo­tor­hu­ven.

I Fin­land lär bäst­säl­jar­na bli den mins­ta ben­sin­mo­torn T4 och hy­bri­der­na T6 och T8 Twin Engi­ne på grund av den kol­di­ox­id­ba­se­ra­de bil­be­skatt­ning­en.

Rym­ligt bak­till

In­u­ti bi­len är det Volvos ka­rak­te­ris­tis­ka nu­tids­de­sign som gäl­ler, med di­gi­ta­la mä­ta­re och en stor pek­skärm i mit­ten av in­stru­ment­pa­ne­len. Den han­te­rar de fles­ta funk­tio­ner­na i bi­len som i lik­het med V60 och XC60 i det när­mas­te sak­nar fy­sis­ka knap­par och rat­tar.

Bi­len är drygt 16 cm läng­re än fö­re­gång­a­ren och har läng­re ax­elav­stånd. Det märks bäst i bak­sä­tet där det nu finns rik­tigt gott om ut­rym­me. Inste­get i den lå­ga bi­len är in­te det lät­tas­te, så jag tror att kun­der­na främst finns i yng­re ål­ders­grup­per. Ba­ga­geut­rym­met på drygt 440 li­ter är in­te di­rekt im­po­ne­ran­de.

Bi­len ver­kar rik­tigt väl­byggd och i syn­ner­het i Po­les­tar Engi­ne­e­ring­ver­sio­nen, med sin ex­tra sta­di­ga fjäd­ring, knä­ar bi­len näs­tan in­te alls i kur­vor­na. Det är ba­ra själv­be­va­rel­se­drif­ten som hind­rar rik­tigt djär­va kurv­tag­ning­ar. Än­då är bi­lens fjäd­ring in­te obe­hag­ligt hård. Den kan ock­så ju­ste­ras för oli­ka sta­bi­li­tet.

Ef­tersom även den and­ra prov­kör­da ver­sio­nen, den ett par hund­ra ki­lo lät­ta­re T6 AWD, låg som slic­kad längs vägen kan man tro på Volvos kon­cern­chef Håkan Samu­els- son när han sä­ger att S60 är en av de mest spän­nan­de Vol­vo­bi­lar som till­ver­kats. Näs­ta år ska även V60 och XC60 väs­sas till med mot­sva­ran­de pre­standa­ver­sio­ner.

Prov­kör­ningsrut­tens vägar var ge­nom­gå­en­de i gott skick, vil­ket gör det vansk­ligt att gis­sa hur bi­len kom­mer att lå­ta i Fin­land. Någ­ra kor­ta­re sträc­kor med li­te gröv­re as­falt in­di­ke­rar i al­la fall att bi­len är hygg­ligt tyst­lå­ten även un­der­i­från. Trots fyr­hjuls­drift är den lågt sit­tan­de bi­len in­te di­rekt nå­gon ter­räng­bil.

Till näs­ta höst

Den då­li­ga ny­he­ten är att den som vill ha en S60 i Fin­land får vän­ta när­ma­re ett år på sin bil.

– För­hands­för­sälj­ning­en in­leds i mars 2019, bi­lar­na finns i bu­ti­ker­na fö­re se­mester­pe­ri­o­den och kund­le­ve­ran­ser­na in­leds mot slu­tet av som­ma­ren, sä­ger Ahlstedt.

Han kan än­nu in­te ut­ta­la sig om pri­set, men ut­i­från pris­ni­vån på V60 kan man tän­ka sig att pri­ser­na star­tar kring 45 000 eu­ro. Bi­len kom­mer först till Fin­land som fram­hjuls­driv­na T4 (190 hk) och T5 (260) och T6 AWD (310). Li­te se­na­re föl­jer T6 (340 hk) och T8 (390 hk) i hy­bridut­fö­ran­de.

Utrust­ningsni­vå­er­na är i sed­van­lig ord­ning Mo­men­tum, Inscrip­tion och R-De­sign.

För­u­tom van­lig ut­rust­ning som aktiv fil­hål­la­re, ci­ty sa­fe­ty och kol­li­sions­var­na­re med au­to­mat­broms har bi­len som stan­dard­ut­rust­ning igen­kän­ning av sto­ra djur som ex­em­pel­vis äl­gar. Bi­len till­ver­kas över hu­vud ta­get in­te med ma­nu­ell väx­ellå­da.

Prov­kör­ningsrut­tens vägar var ge­nom­gå­en­de i gott skick, vil­ket gör det vansk­ligt att gis­sa hur bi­len kom­mer att lå­ta i Fin­land.

Bo Ingves

re­por­ter

FAK­TA●●●Pris:In­te fast­sla­get. ● 2,0-li­ters ben­sin­tur­bo på 310 hk/400 Nm.Mo­tor:0–100 km/h:● g/km (WLTP).Mått (l/b/h):5,6 se­kun­der.Kom­bi­ne­rad för­bruk­ning:● 8,0 – 8,9 li­ter (WLTP).CO2-ut­släpp:● 4 761/1 850/1 431.182–204Ba­ga­geut­rym­me:442 li­ter.

FOTO: BO INGVES

Smäc­ker pro­fil. Stil­la ha­vet lev­de upp till sitt namn när nya Vol­vo S60 pre­sen­te­ra­des i Ka­li­for­ni­en.

FOTO: BO INGVES

S60 är ing­en som­mar­stu­ge­bil. För den som be­hö­ver ett stör­re ba­ga­geut­rym­me finns sys­ter­mo­del­len V60.

FOTO: BO INGVES

Förarmil­jön är ty­pisk mo­dern Vol­vo med en stor pek­skärm som styr det mesta i bi­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.