Mats Malm ny i Aka­de­mi­en

Språk­ve­ta­ren Mats Malm, fö­re­stån­da­re för Lit­te­ra­tur­ban­ken och pro­fes­sor i lit­te­ra­tur­ve­ten­skap, blir in­vald i Svens­ka Aka­de­mi­en. För­fat­ta­ren Niklas Råd­ström har fått en för­frå­gan.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - Tt/Hbl

– Mats Malm är en jät­te­ge­di­gen och bra per­son på al­la sätt och vis. Vi är myc­ket gla­da för att han kom­mer till oss, sä­ger An­ders Olsson.

Aka­de­mi­en har länge le­tat ef­ter en per­son som har ett starkt för­hål­lan­de till äld­re lit­te­ra­tur, kon­sta­te­rar An­ders Olsson. Mats Malm, som är verk­sam vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet, har bland an­nat skri­vit om gö­ti­cis­men, om ba­rock­lit­te­ra­tur och ock­så om den ti­di­ga ro­ma­nen.

– Han har ock­så över­satt Snor­res Ed­dan och kan många språk, bland an­nat is­länds­ka och la­tin och har va­rit gäst­pro­fes­sor i Tyskland. Han har en bred orientering. Vi be­hö­ver ho­nom, sä­ger An­ders Olsson.

Mats Malm ef­ter­trä­der Klas Ös­ter­gren på stol 11. Tret­ton le­da­mö­ter del­tog i in­va­let av Malm.

Råd­ström har fått frå­gan

För­fat­ta­ren Niklas Råd­ström har även han bli­vit er­bju­den att in­gå i Aka­de­mi­en.

– Jag be­kräf­tar att jag har fått en för­frå­gan, sä­ger han till DN.

I in­ter­vjun vill Råd­ström in­te be­rät­ta om han har tac­kat nej till an­bu­det.

– Jag vil­le bi­dra till en si­tu­a­tion där Aka­de­mi­en kun­de sam­las och gå vi­da­re för att lö­sa de all­var­li­ga pro­blem som överskug­gat allt kring Aka­de­mi­en det gång­na året, sä­ger Råd­ström i in­ter­vjun i DN och fort­sät­ter:

– Möj­lig­he­ter­na för att det skul­le kun­na ske fanns i da­gens lä­ge in­te. För Aka­de­mi­ens skull hop­pas jag att en si­tu­a­tion snart upp­står där det­ta kan ske.

Fros­ten­son­frå­gan olöst

Frå­gan om Ka­ta­ri­na Fros­ten­sons fram­tid i Svens­ka Aka­de­mi­en är än­nu in­te av­gjord, kon­sta­te­rar An­ders Olsson.

– Det är en sak som åter­står att få av­kla­rad un­der hös­ten. Vi har gett Ka­ta­ri­na Fros­ten­son en re­so­lu­tion som hon för­vän­tas sva­ra på – och det kom­mer vi att be om nu den närms­ta ti­den.

Aka­de­mi­ens stän­di­ge sek­re­te­ra­re be­rät­ta­de ti­di­ga­re i en in­ter­vju med ny­hets­by­rån Reu­ters att Svens­ka Aka­de­mi­en har skic­kat en re­so­lu­tion till Ka­ta­ri­na Fros­ten­son där man väd­jar till hen­ne att fri­vil­ligt läm­na in­sti­tu­tio­nen.

– Om hon in­te vill det är det hen­nes be­slut. Då får vi tit­ta på hen­nes fall igen ut­i­från en rätts­lig be­döm­ning som är mer opar­tisk.

Då hand­lar det allt­så om ifall hon har gjort nå­gon form av över­trä­del­se mot Aka­de­mi­ens reg­ler? – Det hand­lar fram­för allt om sek­re­tes­sen, att tit­ta på det li­te när­ma­re.

Men än­nu har ni in­te fått nå­gon re­spons från hen­ne?

– Nej, men vi har in­te ta­git i det där hel­ler rik­tigt än­nu – men vi kom­mer att gö­ra det in­om kort.

Foto: tt/HenriK Brunns­gård

Mar­kus Malm, ny­in­vald i Svens­ka Aka­de­mi­en, ser med gläd­je och till­för­sikt fram mot upp­dra­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.