Na­ket, hårt, av­ska­lat, ag­gres­sivt

Fo­to­gra­fen JH Eng­ströms fram­gång byg­ger på för­må­gan att ba­lan­se­ra mel­lan det ro­man­tis­ka, dröm­li­ka, tag­gi­ga och råa, skri­ver konst­kri­ti­kern He­len Kor­pak.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - HE­LEN KOR­PAK kul­[email protected]

KONST

JH Eng­ström Här­i­från

Fin­lands fo­to­gra­fis­ka mu­se­um, Ka­bel­fa­bri­ken. Till den 18.11.

Un­der he­la sin kar­riär har den svens­ka fo­to­gra­fen JH Eng­ström om­fam­nat till­va­rons gråto­ner och det där gniss­lan­de och ski­ti­ga som ofrån­kom­li­gen är en del av li­vet. På ett våg­hal­sigt sätt har han för­med­lat det­ta svår­fång­a­de ge­nom att utforska fo­to­gra­fi­ets ma­te­ri­a­li­tet och lå­ta bil­dy­ta kom­mu­ni­ce­ra med mo­tiv. Re­dan i ge­nom­brotts­se­ri­en Här­bär­ge (1997) var det­ta till­vä­ga­gångs­sätt fullt ut­veck­lat: över por­trätt­fo­to­gra­fi­er­nas bil­dy­tor dan­sar im­per­fek­tio­ner i form av skrå­mor och spår av fram­kall­nings­e­mul­sion. Det­ta fram­hä­van­de av fo­to­gra­fi­et som kon­kret fy­siskt fö­re­mål väc­ker as­so­ci­a­tio­ner till be­grepp som sön­der­fall, bräck­lig­het och tid.

Eng­ströms fram­gång be­ror ock­så på en för­må­ga att ba­lan­se­ra mel­lan det ro­man­tis­ka, dröm­li­ka, och det tag­gi­ga, råa. In­ti­ma por­trätt kom­bi­ne­ras med ga­tu­fo­to­gra­fi, do­ku­men­ta­tion av yt­ter­värl­den vi­sas in­till dag­boks­bil­der, det är na­ket och av­ska­lat och öd­mjukt men sam­ti­digt ock­så hårt och ag­gres­sivt, li­te skräm­man­de till och med.

Retro­spek­ti­vets namn, Här­i­från, re­la­te­rar till lä­ge och till fy­sisk när­va­ro. Plats är ett ge­nom­gå­en­de te­ma i Eng­ströms konst­när­skap, och hans se­ri­er är of­ta geo­gra­fiskt be­grän­sa­de. New York, Värm­land, Pa­ris. I sin kanske mest spar­tans­ka se­rie, CDG / JHE (2008), har Eng­ström en­bart fo­to­gra­fe­rat Char­les de Gaul­le-flyg­plat­sen i Pa­ris un­der tre vec­kors tid, me­dan epis­ka och ba­roc­ka Sketch of Pa­ris be­står av bil­der tag­na un­der en pe­ri­od på över 20 år.

Ode till hemtrak­ten

Den mus­ti­ga ut­ställ­ning­en öpp­nas med ett vi­de­o­verk i vil­ket det skö­ra i Eng­ströms konst­när­skap presenteras. Här / Ici / He­re (2017) för este­tiskt tan­kar­na till klas­sis­ka es­säoch konst­fil­mer (bå­de Chris Mar­ker och Jo­nas Me­kas gör sig påmin­da), men in­ne­hål­let är helt och hål­let emo­tio­nellt sna­ra­re än kon­cep­tu­a­li­se­rat och pa­ke­te­rat. Kanske är det dag­bok? Kanske en me­di­ta­tion över till­hö­rig­het, hem, ti­den? Det är upp till be­trak­ta­ren att tol­ka hel­he­ten som är upp­byggd av små vi­de­oklipp av så­dant som är vac­kert och/ el­ler me­lan­ko­liskt. Ett för­sik­tigt snö­fall, en fladd­ran­de näs­sel­fjä­ril, näck­ro­sor och ett dagg­höljt spin­del­nät som gnist­rar i so­len. Men ock­så ru­i­ner, kal­hyg­gen, bra­sor. En li­ten mi­ni­a­tyr­stu­ga i trä, pla­ce­rad på en lands­väg. I Eng­ströms konst­när­skap spe­lar hemtrak­ten Värm­land en cen­tral roll, och det lig­ger nä­ra till hands att tol­ka Här / Ici / He­re som ett slags ode till land­ska­pet. Sam­ti­digt på­min­ner ock­så in­klu­sio­nen av det frans­ka språ­ket i ti­teln, Ici, om att Eng­ström del­vis vux­it upp i Pa­ris.

Spre­tigt konst­när­skap

Eng­ströms konst­när­skap är spre­tigt på många oli­ka sätt. På grund av det­ta är Här­i­från en in­ten­siv hel­het, svår att ta sig ige­nom på ba­ra ett be­sök. Eng­ström är känd spe­ci­ellt för si­na fo­to­böc­ker, och många tyc­ker att hans bil­der gör sig bäst i bok­for­mat. Det fi­na med al­la des­sa böc­ker – Haunts, From Back Ho­me (gjord i sam­ar­be­te med men­torn An­ders Pe­ter­sen) och de fem­ton öv­ri­ga – är att de är verk att åter­kom­ma till gång på gång. De hål­ler och har en or­sak att fin­nas till ef­tersom de är le­van­de och loc­kan­de sna­ra­re än sta­tus­sym­bo­ler som ska sam­la damm på ett oprak­tiskt kaf­fe­bord.

Här­i­från lyc­kas dock va­ra mer än ba­ra en ut­ställ­nings­ver­sion av oli­ka bok­pro­jekt, och det spe­ci­ellt på grund av ma­te­ri­a­li­te­tens be­ty­del­se i konst­när­ska­pet. Här finns ori­gi­nal­ver­sio­ner­na av al­la de pun­ki­ga col­lage som bli­vit Eng­ströms kän­ne­tec­ken, och ut­sprid­da själv­por­trätt upp­lys­ta med rö­da lam­por, och enormt för­sto­ra­de kon­takt­kar­tor ta­pet­se­ra­de på väg­gar­na, och mör­ka rum med glö­dan­de sko­gar, och ett skåp med vältum­ma­de dum­my­böc­ker. Er­go: en am­bi­tiös och lyc­kad ret­ro­spek­tiv som fun­ge­rar för så­väl in­bit­na fans som för den som ald­rig ens hört om he­la kar­ln.

Känn­spak stil. Ett själv­bi­o­gra­fiskt col­lage från se­ri­en From Back Ho­me av JH Eng­ström.

FOTO: JH ENG­STRöM

Kär­lek i Pa­ris. Från JH Eng­ströms se­rie Sketch of Pa­ris som in­ne­hål­ler bil­der från en pe­ri­od på över 20 år..

FOTO: JH ENG­STRöM

Med ris­por och av­tryck. Por­trätt från JH Eng­ströms ge­nom­brott Här­bär­ge (1996).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.