Dan­sens hus gör om­start för re­kry­te­ring

Hufvudstadsbladet - - Kultur - HBL

Dan­sens hus öpp­nar på nytt rekry­te­ring­en av den konst­när­li­ga led­ning­en. Dan­sens hus ut­lys­te i som­ras tjäns­ten som pro­gram­di­rek­tör, och in­ter­vju­a­de bå­de in­hems­ka och ut­länds­ka kan­di­da­ter för job­bet.

– Vi ha­de många go­da sö­kan­de, men märk­te un­der pro­ces­sens gång att här fanns en möj­lig­het till ett nytt slags tän­kan­de. Där­för sö­ker vi nu ett team av konst­när­li­ga ex­per­ter i stäl­let för en en­skild per­son, upp­ger che­fen för Dan­sens hus, Mat­ti Num­mi­nen, i ett press­med­de­lan­de.

Rekry­te­ring­en av det konst­när­li­ga tea­met in­leds den 19 no­vem­ber. Tea­met för­vän­tas be­stå av tre per­so­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.