Fal­ler mel­lan sto­lar­na

Hufvudstadsbladet - - Kultur - KRISTER UGGELDAHL

DRAMADOKUMENTÄR Till­ba­ka mot lju­set

Re­gi och ma­nus: Ar­to Ha­lo­nen. Foto: Joo­nas Pulk­ka­nen, Mi­ka Oras­maa.

Ar­to Ha­lo­nen är den me­ri­te­ra­de do­ku­men­tär­films­re­gis­sö­ren (Den blå­vi­ta lögn­en, Vitt ra­se­ri) som gär­na flir­tar med spel­films­for­ma­tet (Prin­ses­san, The Gu­ar­di­an Ang­el). I Till­ba­ka mot lju­set (Ta­ka­i­sin va­loon), en film om den in­ter­na­tio­nel­la män­ni­sko­han­deln, kom­bi­ne­rar Ha­lo­nen de två per­spek­ti­ven.

Det är frå­ga om en dra­ma­ti­se­rad do­ku­men­tär som tar sig an en ung kvin­nas ve­der­mö­dor. Ma­ris­sa Jaako­la läg­ger om­ska­kad och med en klump i hal­sen ut tex­ten till ac­kom­pan­je­mang av dra­ma­ti­se­ra­de seg­ment där hon ge­stal­tas av Stel­la Kylä-Li­u­ha­la.

Ef­ter att ha slut­fört sin mer­ko­nom­ut­bild­ning i mit­ten av 2000-ta­let drar Ma­ris­sa med pojk­vän till S:t Pe­ters­burg för fort­sat­ta stu­di­er. Men det vill sig in­te och väl till­ba­ka i Helsing­fors får Jaako­la jobb som as­si­stent på en ad­vo­kat­by­rå vars Fin­lands­fi­li­al öpp­nar i World Tra­de Cen­ter.

Ef­ter att ha kla­rat av pap­pers­ar­be­tet föl­jer ett ar­betsupp­drag i Tyskland – det gäl­ler att in­för­skaf­fa ett par bi­lar som se­dan körs till Mi­la­no där den me­ra än lov­ligt hem­lig­hets­ful­la ar­bets­gi­va­ren (Ki­u­mars Za­rei) be­ha­gar dy­ka upp.

Hel­ve­tet i Tu­ni­si­en

Föl­jan­de i tu­ren står Tu­ni­si­en där hel­ve­tet tar vid. För­u­tom att Ma­ris­sa från­tas pass och mo­bil­te­le­fon dro­gas och miss­hand­las hon. Och att ta kon­takt med de si­na lå­ter sig in­te gö­ras. En­dast den grad­vis för­säm­ra­de häl­san sät­ter stopp för vi­da­re trans­ak­tio­ner.

I sig är Ma­ris­sa Jaako­las historia hur gri­pan­de som helst, men det be­ror nog me­ra på käll­ma­te­ri­a­let än på be­rät­tar­kva­li­te­ter­na.

Att kom­bi­ne­ra det strikt do­ku­men­tä­ra med det dra­ma­ti­se­ra­de är i bäs­ta fall ett ef­fek­tivt grepp, men i det här fal­let fun­ge­rar det ba­ra in­te. Det blir myc­ket tår­ta på tår­ta, sam­ti­digt som de­lar­na ten­de­rar att slå hål på hel­he­ten. Kanske bor­de man i stäl­let ge boken, skri­ven till­sam­mans med Ari Vän­tä­nen, en chans.

Stel­la Kylä-Li­u­ha­la ge­stal­tar hur Ma­ris­sa Jaako­la för­lo­rar sin fri­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.