”Det är in­te svårt att på­ver­ka be­slu­ten”

Natalie Blom tyc­ker om po­li­tik och en­ga­ge­ra­de sig i ung­doms­full­mäk­ti­ge i Gran­kul­la. – Ibland kan det va­ra svårt att gö­ra al­la gla­da, men för det mesta är ung­doms­po­li­tik jät­te­ro­ligt, sä­ger hon.

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

Fem­ton­å­ri­ga Natalie Blom bör­ja­de i ung­doms­full­mäk­ti­ge i Gran­kul­la i vå­ras då hon gick i åt­tan i Ha­gel­stams­ka sko­lan. Hon fick plats ge­nom elev­kårs­sty­rel­sen i sko­lan.

– Sta­den sök­te två re­pre­sen­tan­ter från Ha­gel­stams­ka sko­lan för att va­ra med i ung­doms­full­mäk­ti­ge. Vi ha­de ett val in­om elev­kårs­sty­rel­sen och jag blev vald som en av dem.

Ung­doms­full­mäk­ti­ge är en grupp med ung­do­mar som är ut­val­da från sko­lor­na och får föl­ja med det kom­mu­na­la be­sluts­fat­tan­det och se till att de unga på rik­tigt hörs i ären­den som gäl­ler dem. Grup­pen kan ock­så ord­na eve­ne­mang och dis­ku­te­ra oli­ka sa­ker ut­i­från eg­na öns­ke­mål.

Of­tast är det ro­ligt

För till­fäl­let är de åt­ta styc­ken i Gran­kul­la ung­doms­full­mäk­ti­ge från fy­ra oli­ka sko­lor. Det finns än­nu två le­di­ga plat­ser. Det är två ele­ver från Kas­avu­o­ren kou­lu, två från Ha­gel­stams­ka sko­lan, två från Gym­na­si­et Gran­kul­la sam­sko­la och två från Kau­ni­ais­ten lu­kio.

– Vi ta­lar svens­ka och fins­ka på mö­te­na. Det va­ri­e­rar be­ro­en­de på vem som sit­ter runt bor­det. Of­tast är det en kom­bi­na­tion av bå­da, men det be­ror på vad som dis­ku­te­ras.

Ung­doms­full­mäk­ti­ge rik­tar sig till ung­do­mar i hög­sta­di­et och gym­na­si­et. Blom an­sök­te till ung­doms­full­mäk­ti­ge ef­tersom hon tyck­te att det lät in­tres­sant och ro­ligt – och för att hon tyc­ker myc­ket om po­li­tik.

– Jag har haft fa­mil­je­med­lem­mar som job­bat in­om po­li­tik så det har all­tid va­rit in­tres­sant för mig.

Blom tyc­ker att det bäs­ta med full­mäk­ti­ge är att få på­ver­ka och va­ra med om att fat­ta oli­ka be­slut.

– Ibland kan det va­ra svårt att gö­ra al­la gla­da och ve­ta vil­ket be­slut som är rätt, men för det mesta är det jät­te­ro­ligt, sä­ger Natalie Blom.

Mö­ten och eve­ne­mang

Blom vill för till­fäl­let bli ju­rist el­ler ad­vo­kat och kanske job­ba med po­li­tik vid si­dan om. Hon tyc­ker att en­ga­ge­mang­et i ung­doms­full­mäk­ti­ge hjäl­per hen­ne att för­be­re­da sig och tes­ta hur det är in­om po­li­ti­ken.

De har un­ge­fär ett mö­te i må­na­den, be­ro­en­de på om de pla­ne­rar nå­got eve­ne­mang, och det tar of­tast en till två tim­mar.

– Om ung­do­mar­na har ett öns­ke­mål kan man be­rät­ta för oss och så för vi det vi­da­re. Kanske vi kan för­verk­li­ga det, sä­ger Blom.

Hon be­rät­tar att de just nu hål­ler på att planera Gra­ni Vaik­ut­ta­mo, dit de bju­der in oli­ka per­so­ner för att kom­ma och ta­la om ung­do­mars fram­tids­ut­sik­ter. För till­fäl­let har de vid­ta­lat åt­minsto­ne Bic­ca Olin, ord­fö­ran­de förFin­lands svens­ka skol- ung­doms­för­bund och Regn­bågs­an­kan och riks­dags­le­da­mo­ten An­ders Ad­lercreutz (SFP).

Man kan an­mä­la in­tres­se för sitt eget ung­doms­full­mäk­ti­ge ge­nom att skic­ka an­sö­kan på web­ben.

– Många tror att det är svårt att på­ver­ka, men det in­te är det.

Jag har haft fa­mil­je­med­lem­mar som job­bat in­om po­li­tik så det har all­tid va­rit in­tres­sant för mig. Natalie Blom Ung­doms­full­mäk­ti­ge­le­da­mot

FOTO: LEIF WECK­STRöM

Nion­de­klas­sa­ren Natalie Blom ser ung­doms­full­mäk­ti­ge som en språng­brä­da in­för en even­tu­ell kar­riär in­om po­li­tik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.