Fak­tiskt rätt ro­ligt

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - MALIN SLOTTE

Sun­nun­tai­lou­nas som ha­de pre­miär på C Mo­re i vå­ras bör­jar nu vi­sas i MTV3. Det är en ko­me­di­se­rie om en käns­lo­häm­mad far (Ta­ne­li Mä­ke­lä) som drab­bad av döds­skräck för­sö­ker re­pa­re­ra re­la­tio­nen till si­na vux­na barn ge­nom att var­je sön­dag bju­da hem dem på lunch. De tjugo mi­nu­ter långa av­snit­ten ut­spe­lar sig kring mid­dags­bor­det. Utvik­ning­ar och hopp till­ba­ka i ti­den till sce­ner ur var­je per­sons liv görs då al­la i tur och ord­ning be­rät­tar om sin vec­ka.

Sant­tu Kar­vo­nen är sto­re­bror Taa­vi, en från­skild man som ge­nom­går en skils­mäs­sa och får per­so­ni­fi­e­ra den vi­ta, he­te­ro­sex­u­el­la, köt­tä­tan­de man­nens trängd­het. Av nå­gon an­led­ning går Taa­vi stän­digt klädd i na­zi­u­ni­form som en sorts sta­te­ment – men det är, som han själv upp­re­par, in­te för att han är na­zist!

Mel­lan­bro­dern Ja­ni (Jark­ko Ni­e­mi) är skå­de­spe­la­re, vil­ket möj­lig­gör en drift med den bran­schen. Lill­bror­san Se­ve­ri (Samu­li Ni­it­tymä­ki) får per­so­ni­fi­e­ra ”da­gens ung­dom” för vil­ken ing­et van­ligt jobb du­ger.

Det är med and­ra ord en sorts stu­die av man­lig själv­upp­ta­gen­het – al­la fy­ra är pap­pa Tau­nos sö­ner i den be­mär­kel­sen.

Här finns yt­ter­li­ga­re ett be­rät­tar­plan via dot­tern Ee­vi (Ele­na Le­e­ve, bil­den), till yr­ket lä­ka­re och den för­nuf­ti­gas­te i den­na dys­funk­tio­nel­la fa­milj, men ock­så den som har det svå­rast att gö­ra sin röst hörd kring mat­bor­det. I stäl­let be­rät­tar hon för sin te­ra­peut om vad som hän­der un­der lun­cher­na.

Se­ri­en bju­der på rapp di­a­log då per­so­ner­na bi­sarrt ta­lar i mun­nen på varand­ra me­dan kvick­he­ter­na dug­gar tätt. Re­gis­sö­ren och ma­nus­för­fat­ta­ren At­te Jär­vi­nen är en rätt bra iakt­ta­ga­re av män­ni­skor och si­tu­a­tio­ner, och har där­till en käns­la för vil­ka åsik­ter och äm­nen som lig­ger i ti­den. MTV3 21.00, re­pris sön­dag 13.00

FOTO: HAN­NA-MARIA GRONLUND

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.