När stats­kup­pen var nä­ra

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - MALIN SLOTTE [email protected]­me­dia.fi

■ Svens­ka Yle spot­tar ur sig do­ku­men­tä­ra podcast­se­ri­er i en väl­kom­men ström, och det se­nas­te bi­dra­get är Mi­kae­la Weur­lan­ders Pre­si­den­ten är kid­nap­pad! Det hand­lar om skjuts­ning­en av pre­si­dent K.J. Ståhl­berg med hust­ru mot sov­je­tis­ka grän­sen, en hän­del­se som kal­lats den största po­li­tis­ka skan­da­len i Fin­lands historia.

Det här är en hän­del­se som nämns i histo­rie­böc­ker­na, men det kan krä­vas en ge­stalt­ning för att man ska för­stå hän­del­sen på ett dju­pa­re plan. Och fram­för allt för­stå all­va­ret i det he­la, och si­tu­a­tio­nen i lan­det vid den här ti­den, som ba­ra lig­ger knappt 90 år bort. Mel­lan maj och ok­to­ber 1930 ut­för­de då­ti­dens hö­gerex­tre­mis­ter 250 kid­napp­ning­ar av po­li­tis­ka mot­stån­da­re i lan­det. Miss­han­del ingick of­ta i be­hand­ling­en, och någ­ra of­fer till och med dog. Det kan kän­nas obegripligt att nå­got i den om­fatt­ning­en kun­de på­gå, dess­utom ut­an att rätts­vä­sen­det in­grep or­dent­ligt.

Vad hand­la­de det he­la om? Podcas­ten ger sva­ret ge­nom att gö­ra skjuts­ning­en av pre­si­dent­pa­ret till en tre­de­lad be­rät­tel­se, med dra­ma­turg­hjälp av Are Nik­ki­nen. Det här är möj­ligt tack va­re pre­si­dent­frun och för­fat­ta­ren Es­ter Ståhl­bergs dag­bok­san­teck­ning­ar där hon med litterär pen­na re­do- gör för ske­en­de­na, och si­na tan­kar och re­ak­tio­ner un­der bil­fär­den, den där ödes­dig­ra mor­go­nen den 14 ok­to­ber 1930 då hon och hen­nes man mö­ter en mörk­grön Chev­ro­let un­der sin mor­gon­pro­me­nad på Brän­dö i Helsing­fors. När två män lyf­ter in pre­si­den­ten i bi­len in­si­ste­rar även Es­ter på att föl­ja med. Där­ef­ter föl­jer en 700 kilo­me­ter lång bil­färd un­der va­pen­hot och smä­del­ser mot Jo­en­suu med om­vä­gar via oli­ka or­ter.

Om Es­ter Ståhl­bergs an­teck­ning­ar ut­gör själ­va be­rät­tel­sestom­men, ger en in­ter­vju med histo­ri­kern Aa­po Ro­se­li­us bak­grund och sam­man­hang. Fin­land stod vid ran­den till en stats­kupp vid den här ti­den, och ha­de ka­par­na fått som de ve­lat ha­de lan­det bli­vit en dik­ta­tur. Där­till in­går ma­te­ri­al som även ger ett ka­par­per­spek­tiv: en in­spe­lad in­ter­vju med bi­lens chauf­för Juk­ka Jan­né gjord av en an­nan hö­ger­ak­ti­vist i mit­ten av fem­ti­o­ta­let.

En 45 mi­nu­ter lång ra­dio­do­ku­men­tär­ver­sion av den to­talt drygt nit­tio mi­nu­ter långa podcast­se­ri­en kom­mer att sän­das näs­ta helg. Yle Arenan, Yle Ve­ga 28.10 9.15, re­pris 3.11 18.05

FOTO: YLE

När pre­si­dent K.J. Ståhl­berg med fru Es­ter åter­vän­de till Helsing­fors med tåg ef­ter skjuts­ning­en 1930 möt­tes de av blom­mor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.