Le­va helt är­ligt

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - YLE

Att lju­ga är fult, det vet vi al­la. Men vil­ka följ­der får det om man går in för att le­va helt är­ligt? Och hur il­la är det att ta till vi­ta lögn­er? Jour­na­lis­ten Je­a­net­te Björkqvist har an­ta­git ut­ma­ning­en att le­va är­ligt i en vec­ka. Med i dis­kus­sio­nen är ock­så ar­bets­plats­psy­ko­lo­gen Si­mo Le­van­to. Hur ska man gö­ra för att byg­ga upp ett öp­pet och är­ligt arbetsklimat? Yle Ve­ga 9.03

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.