Vig­dis Hjorth och Ulf Stark

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - SR

Barn­boks­ge­ni­et Kit­ty Crowt­her har gjort bil­der­na till Ulf Starks all­ra sista bok. Rym­ling­ar­na är en be­rät­tel­se om hur en arg far­far och hans barn­barn gör en sista tur till det äls­ka­de som­mar­hu­set i skär­går­den, in­nan far­fa­dern ska dö. Ar­be­tet med boken på­gick un­der Ulf Starks sista tid i li­vet och när han gick bort i ju­ni 2017 var hans vän Kit­ty Crowt­her så för­tviv­lad att hon knappt för­måd­de gö­ra klart bil­der­na. Men nu är boken här.

Den nors­ka för­fat­ta­ren Vig­dis Hjorth ro­man Arv och mil­jö har ska­pat vild de­batt i Nor­ge. De­bat­ten har hand­lat om rät­ten att be­skri­va sitt liv i ro­man­form, men så nä­ra verk­lig­he­ten att fa­mil­jen kän­ner sig ut­pe­kad och ut­satt för för­tal. sve­ri­ges­ra­dio.se P1 9.05, sön­dag 17.03

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.