Het pas­sion, kallt krig

De kan in­te le­va till­sam­mans men hel­ler in­te ut­an varand­ra.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SARA EHN­HOLM HI­ELM sara.ehn­holm-hi­[email protected]­lansk­sf.fi

Re­gi, ma­nus: Pawel Paw­li­kowski. I rol­ler­na: Jo­an­na Ku­lig, To­masz Kot, Aga­ta Ku­les­za, Bo­rys Szyc.

■■Var­je■kär­leks­hi­sto­ria■mås­te■ha■ett■ hin­der.■Vad■kun­de■va­ra■ett■star­ka­re■ så­dant■än■järn­ri­dån■un­der■kal­la■kri­get?■Det■är■pre­mis­sen■för■Cold war (Zim­na■woj­na),■den■pols­ka■re­gis­sö­ren■Pawel Paw­li­kowskis■föl­jan­de■film■ef­ter■Ida.■Den■vann■en■Oscar■ för■bäs­ta■ut­länds­ka■film■och■ha­de■en■ av■de■mest■oför­glöm­li­ga■sce­ner■jag■ nå­gon­sin■sett.■Den■hand­la­de■på■sitt■ ned­to­na­de,■el­lip­tis­ka■vis■om■en■polsk■ flic­ka■som■vill■bli■ka­tolsk■nun­na■ut­an■ att■kän­na■till■sin■ju­dis­ka■här­komst.■ Fil­men■var■i■svart­vitt,■som■Ös­teu­ro- pa■skild­ras■gans­ka■of­ta■nu■på■film:■ ock­så■Som­mar,■den■rys­ka■fil­men■om■ pop­band■i■Le­ning­rad■på■åt­ti­o­ta­let■ som■har■pre­miär■i■Fin­land■i■de­cem­ber,■och■Cold■war.■Det■är■ett■kusligt■ ef­fek­tivt■sätt■att■skild­ra■ar­mod■och■ fat­tig­dom,■och■no­stal­giskt■vac­kert.■

Dess­utom■är■Cold■war■fil­mad■i■så■ kal­lad■Aca­de­my-ska­la,■så■att■bil­den■ är■fyr­kan­tig■i■stäl­let■för■rek­tangu­lär.■ Det■ger■en■in­ti­mi­tet,■of­tast■är■det■kär­lekspa­rets■blic­kar■och■an­sik­ten■som■ ly­ser■upp■du­ken■–■och■så■de■ly­ser.■ Men■du­ken■är■trång,■käns­lan■un­der­tryckt:■de■har■så■li­te■tid.■Paw­li­kowski■ har■gett■hu­vud­rol­ler­na■namn■ef­ter■ si­na■för­äld­rar■och■de­di­ke­rat■fil­men■ till■dem;■kon­klu­sio­nen■är■så■ovän­tad■ att■den■mås­te■ha■en■bak­grund■i■verk­lig­he­ten.

Po­land’s got ta­lent

Året■är■1949.■Ung­do­mar■an­län­der■ till■ett■ned­sli­tet■slott■för■an­tag­ning■ till■en■folk­dans-■och■sång­trupp.■”Vi■ tror■på■mor­gon­da­gen”,■de­kla­re­rar■ en■stolt■ban­de­roll■tills■kil­len■som■ häng­er■upp■den■fal­ler■och■knäcks.■ I■det■nya■kom­mu­nis­tis­ka■Po­len■ska■ ar­be­tar­na■på■fäl­ten■och■i■sko­gen■hyl­las■och■där­för■ska■en■ny■ge­ne­ra­tion■ sjunga■de­ras■tra­di­tio­nel­la■sång­er■ (ex­akt■så­da­na■sång­er■som■Agit■prop­rö­rel­sen■sjöng■i■Fin­land■på■sjut­ti­o­ta­let;■vi■är■mer■ös­teu­ro­pe­is­ka■än■vi■ vill■tän­ka■på).

Den■som■väl­jer■in■kan­di­da­ter■är■ Wiktor■(To­masz Kot),■en■mörk,■lång■ pi­a­nist■och■di­ri­gent■med■in­ten­siv■ sam­mets­blick.■Vid■förs­ta■ögon­kas­tet■fal­ler■han■för■Zu­la■(Jo­an­na Ku- lig,■som■ut­ro­pats■till■den■nya■Je­an­ne Mo­reau■–■i■hen­nes■spel■och■hur■hon■ rör■sin■kropp■kan■jag■se■var­för).■Hon■ är■nit­ton■år,■en■up­pen­bar■fejk■som■ sjung­er■en■rysk■filmschla­ger■för■att■ hon■in­te■kan■någ­ra■folk­sång­er■och■ har■kniv­hug­git■sin■pap­pa■(”han■tog■ mig■för■min■mam­ma■och■jag■an­vän­de■en■kniv■för■att■vi­sa■ho­nom■skill­na­den”,■sä­ger■hon).■I■de­ras■kär­leks­hi­sto­ria■finns■en■god■por­tion■av■A star is born –■även■de­ras■ge­men­sam­ma■ språk■är■mu­si­ken,■en■av■de­ras■in­ti­ma■plat­ser■sce­nen.

Järn­vil­ja krävs

Zu­la■ser■ut■som■en■polsk■Lau­ra Birn,■ med■vit­blont■hår■i■pann­lugg■över■ sma­la■ögon■och■stor■mun,■med■en■ glugg■mel­lan■tän­der­na■som■Vanessa Pa­ra­dis.■Hon■har■en■ener­gi■och■ en■gnis­ta■som■de■and­ra■sak­nar,■tyc­ker■Wiktor.■Fil­men■vet■att■ta­lang■in­te■ räc­ker,■den■är■kanske■in­te■ens■nöd­vän­dig.■Dä­re­mot■gäl­ler■det■att■ta■ chan­sen■när■den■kom­mer,■att■vil­ja■ ha■nå­got■till­räck­ligt■starkt.■För■Wiktor■är■det■att■kom­ma■bort■från■Po­len,■ för■Zu­la■att■an­tas■till■dans­grup­pen.■ För■po­li­truc­ken■Kacz­ma­rek■(Bo­rys Szyc)■är■det■att■ly­da■Sov­jet■och■spe­la■folk­mu­sik■med■blon­da,■”re­na”■pols­kor■för■dem.■

När■sång­grup­pen■blir■po­pu­lä­ra­re■får■den■chan­sen■att■be­sö­ka■Ber­lin,■som■än­nu■är■de­lat■i■fy­ra■zo­ner■ mel­lan■de■al­li­e­ra­de.■Det■är■möj­ligt■ att■ba­ra■vand­ra■över■från■den■sov­je­tis­ka■zo­nen■till■den■frans­ka.■

Sta­ten och kär­le­ken

Un­der■de■kom­man­de■de­cen­ni­er­na■ be­fin­ner■sig■de■äls­kan­de■på■oli­ka■si­dor■av■järn­ri­dån.■De■kan■in­te■hål­la■kon­takt■och■de■ses■yt­terst■säl­lan:■ nå­gon■mid­natt­stim­me■i■Pa­ris,■förs­ta■ ak­ten■av■en■kon­sert■i■Ju­go­sla­vi­en.■ Även■då■de■ses■ta­lar■de■yt­terst■li­te.■ Sta­ten■och■dess■möj­lig­het■att■kros­sa■vil­ken■in­di­vid■den■har■lust■med■ är■he­la■ti­den■när­va­ran­de;■den■nak­na■ego­is­men■ef­tersom■man■själv■va­rit■ett■of­fer■som■ing­en■an­nan■hjälp­te.■ Hon■spi­o­ne­rar■på■ho­nom,■han■flyr■ un­dan■och■an­vän­der■hen­ne.■Bå­da■är■ varand­ras■of­fer■och■för­ö­va­re.■De■kan■ in­te■le­va■till­sam­mans■men■hel­ler■in­te■ut­an■varand­ra.■Wiktor■är■myc­ket■ fäst■vid■sin■in­tegri­tet■och■det■är■Zu­la■som■mås­te■gö­ra■de■smut­si­ga■kom­pro­mis­ser­na,■nöd­vän­di­ga■för■att■de■ ska■kun­na■va­ra■till­sam­mans.■I■Pa­ris■får■de■en■möj­lig­het,■men■män­ni­skor■i■ex­il■kan■bli■som■råt­tor■i■små■ lå­dor,■bygg­da■av■allt■de■för­lo­rat■och■ allt■ing­en■i■den■nya■om­giv­ning­en■be­gri­per■sig■på.■En■viss■form■av■dra­ma­tisk■ut­le­vel­se■är■nog■en­dast■möj­lig■i■fria■sam­häl­len■–■pri­set■blir■för■ högt.■Pri­set■för■kär­lek■li­kaså.■I■läng­den■över­le­ver■ing­en■på■små■smu­lor.

FO­TO: FILMIKAMARI

FO­TO: FILMIKAMARI

To­masz Kot och Jo­an­na Ku­lig i en omöj­lig kär­leks­hi­sto­ria som ut­spe­lar sig un­der kal­la kri­gets fem­ti­o­tal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.