”Jag hop­pas att vi kan bör­ja job­ba nu”

Re­ge­ring­en möt­te i går ar­bets­ta­gar­or­ga­ni­sa­tio­ner­na och kom fram till ett kom­pro­miss­för­slag i upp­säg­nings­brå­ket. Fac­ket och ar­bets­gi­var­na ska sva­ra på för­sla­get i dag.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HBL–SPT/ARI SUND­BERG

Un­der går­da­gen för­de re­ge­ring­en dis­kus­sio­ner med re­pre­sen­tan­ter för ar­bets­ta­gar­or­ga­ni­sa­tio­ner­na i syf­tet att hit­ta en lös­ning på den in­flam­me­ra­de si­tu­a­tion som upp­stått mel­lan re­ge­ring­en och fack­för­bun­den på grund av för­sla­get till en lag som skul­le gö­ra det lät­ta­re för små fö­re­tag att sä­ga upp an­ställ­da.

Dis­kus­sio­ner­na led­de till ett kom­pro­miss­för­slag som pre­sen­te­ra­des vid ett snab­bin­kal­lat pressmö­te i går kväll.

Fy­ra kom­pro­miss­punk­ter

För­sla­get in­ne­hål­ler fy­ra punk­ter, där den cen­tra­la änd­ring­en hand­lar om stor­le­ken på de fö­re­tag där de nya upp­säg­nings­reg­ler­na ska gäl­la. En­ligt det ur­sprung­li­ga lag­för­sla­get skul­le fö­re­tag med fär­re än 20 an­ställ­da ges möj­lig­het att sä­ga upp en an­ställd med hän­vis­ning till den­nes per­son. Se­na­re sänk­tes grän­sen till 10.

För fack­för­bun­den har den sto­ra stö­te­ste­nen va­rit just den tyd­li­ga gräns­drag­ning­en av fö­re­ta­gets stor­ lek. Man har me­nat att det för­sät­ter an­ställ­da vid oli­ka sto­ra fö­re­tag i en ojäm­lik po­si­tion.

I den nya skriv­ning­en ta­las en­bart om att fö­re­ta­gets stor­lek i all­män­het, samt ar­bets­ta­ga­rens och ar­bets­gi­va­rens om­stän­dig­he­ter, bör be­ak­tas som en hel­het ifall en upp­säg­nings­si­tu­a­tion upp­står.

Det in­ne­bär i prak­ti­ken att fram­ti­da upp­säg­ning­ar, med hän­vis­ning till den even­tu­el­la nya la­gen, i allt hög­re grad skul­le bli fall för dom­stol.

– La­gar är in­te all­tid ex­ak­ta. Även hit­tills har det va­rit ett äm­ne för rätts­lig pröv­ning hur lin­jer­na dras, och för hur sa­ker be­döms, sä­ger stats­mi­nis­ter Ju­ha Si­pi­lä (C).

Re­ge­ring­en hop­pas nu att den slo­pa­de ex­ak­ta grän­sen ska du­ga som kom­pro­miss för fack­för­bun­den.

Kor­ta­re ka­rens

Det and­ra kom­pro­miss­för­sla­get gäl­ler den ka­rens­tid som en per­son blir ut­satt för som blir upp­sagd en­ligt den till­tänk­ta la­gen. Den kan re­ge­ring­en tän­ka sig sän­ka till 60 da­ gar, och ti­den skul­le gäl­la al­la fö­re­tag obe­ro­en­de av stor­lek. För­sla­get att mins­ka an­ta­let ka­rens­da­gar från 90 till 60 fanns re­dan i re­ge­ring­ens för­ra kom­pro­miss­för­slag.

Vi­da­re fö­re­slår re­ge­ring­en att man in­le­der tre­parts­för­hand­ling­ar för hur den så kal­la­de ak­ti­ve­rings­ mo­del­len ska im­ple­men­te­ras, samt tre­parts­för­hand­ling­ar om im­ple­men­te­ring­en av den så kal­la­de mo­del­len för ar­bets­sö­kan­de på eget ini­ti­a­tiv.

Fack­för­bun­den har ti­di­ga­re kri­ti­se­rat re­ge­ring­en för dess oin­tres­se att en­ga­ge­ra ar­bets­ta­gar­si­dan i ska­pan­det av sy­stem som ska främ­ja sys­sel­sätt­ning­en.

Fack­för­bun­den sam­las för att dis­ku­te­ra si­na re­ak­tio­ner på re­ge­ring­ens kom­pro­miss­för­slag i dag kloc­kan 14.

FO­TO: LEH­TIKU­VA/JUSSI NUKARI

Åt­minsto­ne stats­mi­nis­ter Ju­ha SI­pi­lä (C), fi­nans­mi­nis­ter Pet­te­ri Or­po (Saml) och ar­bets­mi­nis­ter Jari Lind­ström (Blå) är nöj­da med kom­pro­miss­för­sla­get■ som en­ligt re­ge­ring­en ska ska­pa ti­o­tu­sen­tals nya ar­bets­till­fäl­len.

FO­TO: LEH­TIKU­VA/RO­NI REKOMAA

Kom­pro­miss­för­sla­get pre­sen­te­ra­des av ar­bets­mi­nis­ter Jari Lind­ström, stats­mi­nis­ter Ju­ha Si­pi­lä och fi­nans­mi­nis­ter■ Pet­te­ri Or­po.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.