Geo­po­li­tisk oro kan gyn­na No­kia

Trots att för­sälj­ning­en av 5G-nät­verk nu vän­tas ta fart på all­var, pre­sen­te­rar No­kia ett om­fat­tan­de spar­pro­gram. Vad det be­ty­der för de an­ställ­da i Fin­land är än­nu in­te klart.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - PA­TRIK HARALD 029 080 1325, pa­[email protected]

Miss­tron mot No­ki­as ki­ne­sis­ka kon­kur­ren­ter i nät­verks­bran­schen väx­er. Det finns en oro över att de ska ge den ki­ne­sis­ka sta­ten möj­lig­het till spi­o­nage via de­ras nät­verk. Där­för har bland an­nat USA gett de ki­ne­sis­ka till­ver­kar­na port­för­bud. Det här kan gyn­na No­kia, sä­ger ana­ly­ti­ker.

Spar­pro­gram­met som No­kia med­de­la­de om i går ska sän­ka bo­la­gets kost­na­der med 700 mil­jo­ner eu­ro per år fram till 2020. På så sätt vill bo­la­get öka sin lön­sam­het och kost­nads­kon­kur­rens­kraft, och nå si­na eko­no­mis­ka mål. Å and­ra si­dan räk­nar No­kia med att spar­pa­ke­tet sam­ti­digt in­ne­bär en kost­nad på 900 mil­jo­ner eu­ro.

Spar­pa­ket av den här om­fatt­ning­en bru­kar be­ty­da sto­ra per­so­nal­ned­skär­ning­ar, men någ­ra när­ma­re de­tal­jer ger No­kia in­te i sitt med­de­lan­de. Sitt se­nas­te spar­pa­ket lan­se­ra­de bo­la­get i sam­band med kö­pet av Al­ca­tel-Lu­cent 2016, vil­ket har in­ne­bu­rit fle­ra om­gång­ar av sam­ar­bets­för­hand­ling­ar och upp­säg­ning­ar ock­så i Fin­land.

– Det var vän­tat att sparåt­gär­der­na skul­le fort­sät­ta, men pa­ke­tets om­fatt­ning över­ras­kar, sä­ger In­de­res ana­ly­ti­ker Mi­kael Raut­a­nen, som in­te vill spe­ku­le­ra om vad det kan in­ne­bä­ra för No­ki­aan­ställ­da i Fin­land.

5G tar fart

Det kan tyc­kas pa­ra­dox­alt att bo­la­get fort­sät­ter att dra åt svångrem­men sam­ti­digt som mark­na­den för 5G-nät nu vän­tas ta fart på all­var, ef­ter att te­le­o­pe­ra­tö­rer­na i fle­ra år hål­lit in­ne med si­na in­ve­ste­ring­ar. I No­ki­as delårs­rap­port som pre­sen­te­ra­des i går mor­se glä­der sig vd Ra­je­ev Su­ri över en ut­märkt or­de­rin­gång.

I USA har ut­bygg­na­den av kom­mer­si­el­la 5G-nät star­tat i år, och näs­ta år står Fin­land och många and­ra län­der i tur. Men trots att No­kia nu har chans till sto­ra 5G-af­fä­rer finns det en­ligt Raut­a­nen än­då ett kon­stant be­hov av ef­fek­ti­vi­se­ring i nät­verks­bran­schen.

– Skru­var­na mås­te dras åt yt­ter­li­ga­re för att bo­la­get ska fort­sät­ta att va­ra kon­kur­rens­kraf­tigt.

Den glo­ba­la eko­no­min rul­lar på för fullt, men No­kia och and­ra nät­verkstill­ver­ka­re har mer el­ler mind­re han­kat sig fram kvar­tal ef­ter kvar­tal. För No­kia var det tred­je kvar­ta­let ing­et un­dan­tag: om­sätt­ning­en låg i stort sett oför­änd­rad på om­kring 5,5 mil­jar­der eu­ro, me­dan rö­rel­se­vins­ten föll med 27 pro­cent jäm­fört med mot­sva­ran­de kvar­tal i fjol, till 487 mil­jo­ner eu­ro (se fak­taru­ta). Men en­ligt ana­ly­ti­ker­na in­ne­bär delårs­re­sul­ta­tet in­te nå­gon stör­re dra­ma­tik, sett till för­vänt­ning­ar­na. Och No­kia hål­ler sin re­sul­tat­pro­gnos för helå­ret oför­änd­rad.

Att af­fä­rer­na har gått knagg­ligt be­ror en­ligt Raut­a­nen på var i tek­no­lo­gi­cy­keln vi be­fin­ner oss.

– Det liv­li­gas­te in­ve­ste­rings­ske­det i 4G-tek­nik in­föll 2015–2016. Se­dan dess har det va­rit mer el­ler mind­re stiltje när ope­ra­tö­rer­na vän­tat på 5G-tek­ni­ken.

Även om Raut­a­nen är hopp­full vad gäl­ler den när­mas­te ti­den för No­kia räk­nar han in­te med att 5Gför­sälj­ning­en ska bli nå­gon ome­del­bar guld­gru­va för bo­la­get, men än­då en tyd­lig för­bätt­ring jäm­fört med det gång­na året.

Ökad skep­sis mot ki­ne­sisk tek­nik

En an­nan sak som kan gyn­na No­kia är det till­spet­sa­de geo­po­li­tis­ka lä­get. Mark­na­den för mo­bil­nät do­mi­ne­ras i dag av en hand­full sto­ra spe­la­re: No­kia och Erics­son samt ki­ne­sis­ka Hu­awei och ZTE. Yt­ter­li­ga­re en ak­tör är syd­ko­re­ans­ka Sams­ung.

I många län­der rå­der nu en väx­an­de räds­la för att lå­ta ki­ne­sis­ka fö­re­tag byg­ga kri­tisk in­fra­struk­tur som te­le- och da­ta­kom­mu­ni­ka­tions­nät. Det finns oro över att Hu­awei och ZTE ska ge ki­ne­sis­ka sta­ten möj­lig­het till spi­o­nage. Bland an­nat USA och Austra­li­en har helt stängt ute de ki­ne­sis­ka till­ver­kar­na.

– Om tryc­ket ökar så kom­mer det sä­kert att gyn­na No­kia och Erics­son. I USA är det i prak­ti­ken No­kia, Erics­son och Sams­ung som nu de­lar upp mark­na­den mel­lan sig, sä­ger Raut­a­nen.

Å and­ra si­dan vän­tas om­vänt den ki­ne­sis­ka sta­ten i så fall por­ta de nor­dis­ka till­ver­kar­na för att i stäl­let gyn­na det eg­na lan­dets till­ver­ka­re.

Fo­to: No­kia/HeN­ri Lu­o­ma

Näs­ta år byggs kom­mer­si­el­la 5G-nät i många län­der. No­kia räk­nar med att få sin del av ka­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.