Nord Stream 2 läg­ger rör obe­ro­en­de av po­li­ti­ken.

Tid­ta­bel­len hål­ler även om sjö­gång­en ibland är tuff. Det för­säk­rar kap­ten Ken­ny Hou­ben på far­ty­get So­li­tai­re som läg­ger rör för gas­led­ning­en Nord Stream 2 mel­lan Ryss­land och Tyskland. Dis­kus­sio­nen om rysk gas på­går in­om EU och många med­lems­sta­ter mot­sätt

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - KA­TA­RI­NA KO­I­VISTO 029 080 1345, ka­ta­ri­na.ko­i­[email protected]­me­dia.fi NIKLAS TALLQVIST 029 080 1382, [email protected]­me­dia.fi

Gas­led­nings­bo­la­get Nord Stream 2 läg­ger rör på rut­ten mel­lan Ryss­land och Tyskland på bred front. So­li­tai­re job­bar in­om den fins­ka eko­no­mis­ka zo­nen, me­dan två and­ra rör­lägg­nings­far­tyg läg­ger and­ra de­lar av led­ning­en ut­an­för den tys­ka kus­ten. So­li­tai­re vän­der då hon når ryskt vat­ten, för att fort­sät­ta väs­terut mot Han­gö och Sve­ri­ge.

Till­stån­den för rör­led­ning­en är kla­ra för al­la län­der, så när som på Dan­mark. Där på­går den po­li­tis­ka dis­kus­sio­nen om till­stånds­för­fa­ran­det då det gäl­ler sto­ra, in­ter­na­tio­nel­la pro­jekt för in­fra­struk­tur. Nord Stream 2 har an­sökt om till­stånd för en al­ter­na­tiv rutt som in­te går på danskt ter­ri­to­ri­al­vat­ten.

Det är mil­jö­hän­syn som av­gör i vil­ken takt rö­ren nu läggs på havs­bot­ten. Inga rör läggs ner när isar­na lagt sig och på rik­tigt grun­da vat­ten lig­ger far­ty­get som läg­ger ner rör för an­kar un­der ar­be­tets gång.

Tan­ken är att den drygt 1 200 kilo­me­ter långa rör­led­ning­en ska va­ra klar för gastrans­port i slu­tet av näs­ta år. Tid­ta­bel­len för rör­lägg­ning­en har hål­lit, trots att tak­ten på tre kilo­me­ter per dygn in­te all­tid kan hål­las. Hur snabbt det går be­ror på vä­der och vind.

– Vi ha­de ett par krä­van­de, stor­mi­ga da­gar för­ra vec­kan, sä­ger far­ty­gets kap­ten Ken­ny Hou­ben.

Det är in­te ba­ra So­li­tai­re som ska hål­la ex­akt kurs så att rö­ren ham­nar ex­akt rätt på Fins­ka vi­kens bot­ten. Far­ty­get för­ses dag­li­gen med nya rör, just nu från lag­ret i Kot­ka, se­na­re från ett la­ger i Han­gö. De far­tyg som kom­mer med rör­de­lar mås­te kun­na gå till­räck­ligt nä­ra So­li­tai­re för att rö­ren ska kun­na flyt­tas över. Om­bord på So­li­tai­re svet­sas de­lar­na ihop och fo­gar­na kon­trol­le­ras no­ga in­nan rö­ren se­dan sänks.

Långa perioder om­bord

Om­bord på rör­lägg­nings­far­ty­get job­bar 420 per­so­ner i två 12-tim­mars­skift dyg­net runt. Far­ty­get er­bju­der full ser­vice, allt från mål­ti­der och häl­so­vård till gym, ba­stu och tvättser­vice. Men så job­bar ock­så far­ty­gets per­so­nal långa perioder om­bord. Be­ro­en­de på av­tal och ar­bets­upp­gif­ter va­ri­e­rar pas­sen från fy­ra vec­kor om­bord och fy­ra vec­kor i land till al­ter­ne­ring i perioder på åt­ta vec­kor.

– Vi har många som kom­mer från Filip­pi­ner­na och från Ma­lay­sia här, på åt­ta vec­kor hin­ner de hem, sä­ger Hou­ben.

I far­ty­gets tvät­te­ri rul­lar ma­ski­ner­na på för fullt. Tvät­ten häm­tas från hyt­ter­na och de re­na klä­der­na le­ve­re­ras till­ba­ka till dem. I mat­sa­len ser­ve­ras fru­kost och lunch pa­ral­lellt och i kö­ket på­går re­dan för­be­re­del­ser­na för ju­len. Kon­tu­rer­na av en snö­gub­be och ett snö­slott står kla­ra.

Ma­ten om­bord ska pas­sa smak­rikt-

Det här är mitt sätt att le­va och jag trivs. Jag job­ba­de så här när jag träf­fa­de min nu­va­ran­de fru, så hon viss­te vad hon gav sig in på. Er­win de Vri­es Job­bar fem vec­kor om­bord på far­ty­get So­li­tai­re och är se­dan fem vec­kor hos fa­mil­jen i Ne­der­län­der­na.

ning­ar hos när­ma­re 30 oli­ka na­tio­na­li­te­ter så kra­ven på koc­kar­na är sto­ra. Men gott är det, in­ty­gar de som job­bar om­bord.

Sätt att le­va

Er­win de Vri­es job­bar på kom­man­do­bryg­gan, bland an­nat med be­räk­ning­ar av bar­las­ten. Det gäl­ler att va­ra no­ga med hur rö­ren pla­ce­ras, So­li­tai­re kan som mest ha 22 000 ton rör om­bord på en gång så ba­lan­sen är vik­tig. de Vri­es job­bar fem vec­kor om­bord och är se­dan fem vec­kor hem­ma hos sin fa­milj i Ne­der­län­der­na.

– Det här är mitt sätt att le­va och jag trivs. Jag job­ba­de så här när jag träf­fa­de min nu­va­ran­de fru, så hon viss­te vad hon gav sig in på, sä­ger han.

Han kon­sta­te­rar att även om han är en från­va­ran­de far fem vec­kor i stö­ten så har han för­må­nen att va­ra en väl­digt när­va­ran­de så­dan för si­na barn de föl­jan­de fem.

So­li­tai­re och and­ra rör­lägg­nings­far­tyg som re­de­ri­et Allse­as har, ope- re­rar glo­balt. Många om­bord har lagt rör i län­der som Nor­ge, Bra­si­li­en och Mex­i­ko. Re­de­ri­ets störs­ta far­tyg, Pio­ne­e­ring Spi­rit, job­bar just nu med led­ning­en Turk­stream i Svar­ta ha­vet.

Rö­ren till Nord Stream 2 svet­sas ihop om­bord på So­li­tai­re och läggs se­dan på bot­ten. Ned­lägg­nings­ba­nan från far­ty­get når 16 me­ter un­der vat­ten­y­tan, se­dan fal­ler rör­led­ning­en fritt och når sin plats på havs­bot­ten på cir­ka 1 tim­me och 20 mi­nu­ter. Att de läg­ger sig på den bädd som är förberedd för ned­lägg­ning­en kon­trol­le­ras av obe­man­na­de un­der­vat­tens­far­kos­ter som över­va­kar ar­be­tet dyg­net runt. Ut­an­för Lo­vi­sa är vat­ten­dju­pet cir­ka 55 me­ter.

Mot­stånd in­om EU

Nord Stream 2 ägs av stat­li­ga rys­ka Gaz­prom och ge­nom led­ning­en ska gas från de rys­ka gas­fäl­ten ström­ma till Tyskland och Mel­la­neu­ro­pa. När pro­jek­tet är fär­digt för­dubb­las den nu­va­ran­de ka­pa­ci­te­ten för gastrans­port på havs­bot­ten från Ryss- land till Tyskland. Led­ning­ens år­li­ga trans­port­ka­pa­ci­tet är 55 mil­jar­der ku­bik­me­ter och den in­ne­bär en to­talin­ve­ste­ring på 9,5 mil­jar­der eu­ro.

Gaz­prom står som en­sam äga­re till rör­led­nings­fö­re­ta­get, men de väs­teu­ro­pe­is­ka ener­gijät­tar­na Shell, Uni­per, OMV, Engie och Win­ter­shall är med om att dri­va pro­jek­tet och ga­ran­te­rar ock­så om­kring hälf­ten av fi­nan­sie­ring­en. Gaz­prom är re­dan stor le­ve­ran­tör av na­tur­gas till fle­ra ös­teu­ro­pe­is­ka sta­ter och för­ser sto­ra de­lar av Väs­teu­ro­pa med gas via den ex­i­ste­ran­de na­tur­gas­led­ning­en Nord Stream 1.

In­om EU rå­der oe­nig­het om huruvi­da uni­o­nen ska och kan öka sitt be­ro­en­de av rysk na­tur­gas, spe­ci­ellt Po­len och de bal­tis­ka län­der­na mot­sät­ter sig pro­jek­tet. Gaz­proms ställ­ning och fram­för allt pris­sätt­ning i Ös­teu­ro­pa har va­rit fö­re­mål för gransk­ning in­om uni­o­nen. I vå­ras be­slöt EU-kom­mis­sio­nen att stäl­la krav på det rys­ka bo­la­get för att gö­ra det möj­ligt för ga­sen att flö­da fritt i uni­o­nens öst­li­ga län­der. Län­der­na mås­te få gas till kon­kur­rens­kraf­ti­ga pri­ser som in­te är hög­re än mark­nads­pri­set i Väs­teu­ro­pa. Gaz­prom får in­te hel­ler ut­nytt­ja sin do­mi­ne­ran­de mark­nads­ställ­ning el­ler för­bju­da att ga­sen säljs vi­da­re till tred­je part. Den rys­ka ga­sjät­ten gick då med på EU:s krav.

In­om EU har ock­så för­svars­po­li­tis­ka ar­gu­ment mot led­ning­en förts fram.

Nord Stream 2 räk­nar med ett gas­un­der­skott in­om EU på 120 mil­jar­der ku­bik­me­ter de föl­jan­de 20 åren. Bo­la­get fyl­ler ba­ra en del av det un­der­skot­tet, på­pe­kar man. Bo­la­get un­der­stry­ker ock­så att det är frå­gan om ett rent kom­mer­si­ellt pro­jekt som fun­ge­rar på mark­nads­e­ko­no­mis­ka vill­kor.

FO­TO: NIKLAS TALLQVIST

Syd­af­ri­ka­nen John Brown (t.h.) fun­ge­rar som chef för pro­duk­tio­nen om­bord, me­dan kap­ten Ken­ny Hou­ben hål­ler sitt far­tyg på kurs så att rör­led­ning­en lan­dar rätt.

So­li­tai­re rakt sö­der om Lo­vi­sa har in­te långt kvar till ryskt ter­ri­to­ri­al­vat­ten. När hon når det läggs kur­sen väs­terut.

Rör­lägg­nings­far­ty­get So­li­tai­re läg­ger om­kring tre kilo­me­ter rör per dag, just nu i Fin­lands eko­no­mis­ka zon pre­cis sö­der om Lo­vi­sa. När far­ty­get når den rys­ka grän­sen vän­der hon väs­terut.

Om­bord på So­li­tai­re finns gym, storkök, vård­cen­tral, bib­li­o­tek och tvät­te­ri. En del av per­so­na­len till­bring­ar åt­ta vec­kor i sträck om­bord på far­ty­get för att se­dan va­ra le­di­ga de åt­ta föl­jan­de. Kö­ket ska ha mat för många sma­k­in­rikt­ning­ar.

Kap­ten Ken­ny Hou­ben har job­bat om­bord på fle­ra av Allse­as far­tyg. Tek­ni­ken om­bord är avan­ce­rad och allt över­va­kas dyg­net runt, be­rät­tar han.

Er­win de Vri­es sä­ger att ar­be­tet till sjöss är en livs­stil som har många go­da si­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.