Lo­ka­la po­li­ti­ker kluv­na – vem tar över De grö­na?

Bland lo­kal­po­li­ti­ker hos De grö­na i hu­vud­stads­re­gi­o­nen går åsik­ter­na isär om vem som ska ef­ter­trä­da Tou­ko Aal­to. En ny ord­fö­ran­de som ska lot­sa par­ti­et i riks­dags­vals­kam­pan­jen väljs om knappt två vec­kor av par­ti­full­mäk­ti­ge.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - NICLAS LöNNQVIST niclas.lon­[email protected]­me­dia.fi

I ons­dags med­de­la­de Tou­ko Aal­to att han av­står från pos­ten som ord­fö­ran­de för De grö­na. En ny ord­fö­ran­de väljs in­om kort och spe­ku­la­tio­ner­na går he­ta om vem som ska le­da par­ti­et till näs­ta som­mar då en or­di­na­rie ord­fö­ran­de väljs för en treårs­pe­ri­od. En rund­ring­ning bland De grö­na i hu­vud­stads­re­gi­o­nen ger ing­en klar fa­vo­rit.

– Jag har ing­en fa­vo­rit. Vi be­hö­ver en ord­fö­ran­de som kla­rar av att lot­sa par­ti­et ge­nom riks­dags­val och re­ge­rings­för­hand­ling­ar. Det är ing­en lätt sits. Jag tyc­ker att vi att ska väl­ja en per­son som är en fram­gångs­rik gal­jons­fi­gur för oss. För den här kor­ta pe­ri­o­den fram till näs­ta som­mar spe­lar kö­net el­ler var­i­från ord­fö­ran­den kom­mer ing­en roll, sä­ger Otso Ki­vekäs från Helsing­fors.

Tu­o­mas Ran­ta­nen från sam­ma stad ser att det finns två fa­vo­ri­ter – Vil­le Ni­i­ni­stö och Ma­ria Ohi­sa­lo. För ho­nom du­ger bå­da som ord­fö­ran­de.

– Ma­ria har ett lyft och har fått bra syn­lig­het. Hon är myc­ket kom­pe­tent, men hen­nes nack­del är att hon in­te hör till riks­dags­grup­pen och in­te kanske har till­trä­de till in­re po­li­tis­ka kret­sar. Vil­le är en er­fa­ren per­son man kan kas­ta in i het­luf­ten di­rekt, men ett frå­ge­tec­ken är gi­vet­vis om va­let av ho­nom är en till­ba­ka­gång till det gam­la.

Ran­ta­nen på­pe­kar att obe­ro­en­de vem som väljs så bör per­so­nen fun­de­ra på hur bil­den av par­ti­ord­fö­ran­den skil­jer sig pri­vat och of­fent­ligt.

– Det är ing­en av­unds­värd upp­gift att va­ra par­ti­ord­fö­ran­de i en allt mer per­son­cen­tre­rad po­li­tik. Den nya ord­fö­ran­den bör kanske fun­de­ra på hur hög mur kring det pri­va­ta som byggs upp, sä­ger Ran­ta­nen.

Bra tid­punkt

Ma­ri Ant­ho­ni från Es­bo har en fa­vo­rit, som hon in­te vill av­slö­ja. Hon tror in­te att tid­punk­ten för by­tet av par­ti­ord­fö­ran­de spe­lar en roll med tan­ke på vå­rens riks­dags­val.

– Tid­punk­ten är bra för oss. En ny ord­fö­ran­de får myc­ket pub­li­ci­tet och det kan bä­ra långt i riks­dags­va­let. En ny ord­fö­ran­de in­ne­bär ock­så att vi kom­mer bätt­re fram med vå­ra agen­dor. Jag an­ser att det här snuttjob­bet är så pass krä­van­de att va­let in­te ska ske ut­i­från kön el­ler var­i­från per­so­nen kom­mer. Den bäs­ta per­so­nen ska väl­jas, sä­ger Ant­ho­ni.

Mik­ki Kaus­te, ock­så han från Es­bo, an­ser att Ma­ria Ohi­sa­lo gjort ett bra jobb hit­tills.

– Jag an­ser att Ma­ria är ett starkt kort, men obe­ro­en­de vem som väljs så ska vi gå till val med sub­stans i förs­ta hand och läm­na skan­da­ler åt si­dan. Vår po­li­tik änd­ras in­te alls. Jag är ock­så be­nä­gen att ta fram ett er­fa­ret kort som till ex­em­pel Pek­ka Haa­visto, men jag vet in­te om han är in­tres­se­rad. Oras Tynk­ky­nen är ock­så ett in­tres­sant namn i och med att han pro­fi­le­rat sig i frå­gor kring kli­mat­po­li­tik, som är ak­tu­el­la och nä­ra oss. Med tan­ke på att va­let när­mar sig så ska man in­te un­derskat­ta er­fa­ren­he­ten, sä­ger Kaus­te.

Si­ru Kauppi­nen från Van­da har en di­plo­ma­tisk in­ställ­ning till frå­gan om en ny ord­fö­ran­de.

– Jag kän­ner per­son­li­gen gans­ka bra de som kun­de va­ra po­ten­ti­el­la kan­di­da­ter så där­för vill jag in­te lyf­ta fram en fa­vo­rit. Men obe­ro­en­de vem som väljs så mås­te vi syn­li­ga­re få fram vårt bud­skap, sä­ger Kauppi­nen.

Si­mo Rait­ti­la från Helsing­fors är med­lem i De grö­nas par­ti­full­mäk­ti­ge, men han vill in­te ut­ta­la sig om sin fa­vo­rit.

– Vi är i ett så ti­digt ske­de och vi vet in­te hel­ler vem som är in­tres­se­rad av pos­ten. Det finns många tänk­ba­ra namn som skul­le va­ra bra för oss. Jag ser in­te tid­punk­ten för va­let av en till­fäl­lig ord­fö­ran­de som pro­ble­ma­tisk. Det är ba­ra att kö­ra hårt, sä­ger Rait­ti­la.

Joonas Lyy­ti­nen från Helsing­fors är ock­så med­lem i par­ti­full­mäk­ti­ge och in­te hel­ler han vill spe­ku­le­ra i ett namn.

– Tid­punk­ten för byte av par­ti­ord­fö­ran­de är in­te den mest op­ti­ma­la, men det är ing­et man kan gö­ra nå­got åt. Nu skul­le det gäl­la för oss att läm­na kon­cent­ra­tio­nen på par­ti­le­da­rens per­son­lig­het och i stäl­let se till att vi får fram de för oss vik­ti­ga frå­gor­na som mil­jö, ut­bild­ning och kli­mat­po­li­tik, sä­ger Lyy­ti­nen.

SAUKKOMAA LEH­TIKU­VA/HE­IK­KI SAUKKOMAA FO­TO:

Ou­ti Alan­ko-Ka­hi­lu­o­to har lo­vat fun­de­ra på om hon är till­gäng­lig för pos­ten som par­ti­ord­fö­ran­de.

FO­TO: LEH­TIKU­VA/HE­IK­KI

Ma­ria Ohi­sa­lo är ett hett namn till att bli ord­fö­ran­de ef­tersom hon vi­ka­ri­e­rat med glans Tou­ko Aal­to un­der hans sjuk­le­dig­het.

FO­TO: LEH­TIKU­VA/HE­IK­KI SAUKKOMAA

För­re par­ti­ord­fö­ran­den Vil­le■ Ni­i­ni­stös er­fa­ren­het kan väga tungt i va­let av en till­fäl­lig ord­fö­ran­de.

FO­TO: LEH­TIKU­VA/HE­IK­KI SAUKKOMAA

Em­ma Ka­ri är ett po­ten­ti­ellt namn■ som ord­fö­ran­de. Hon för­lo­ra­de i ord­fö­ran­de­kam­pen mot Tou­ko Aal­to.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.