Alf Rehn

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Pro­fes­sor i in­no­va­tion, de­sign och ma­na­ge­ment vid Syd­dansk Uni­ver­si­tet i Oden­se.

●●Har ti­di­ga­re va­rit pro­fes­sor i or­ga­ni­sa­tion och led­ning vid Åbo Aka­de­mi och gäst­pro­fes­sor i in­no­va­tion och ent­re­pre­nör­skap vid Kung­li­ga Tek­nis­ka hög­sko­lan i Stock­holm.

●●Sit­ter även i bo­lags­sty­rel­ser och är of­ta an­li­tad som ta­la­re. Han har dess­utom gett ut böc­ker, i år Joh­taju­u­den risti­ri­i­dat.

●●Född 1972, har bott på oli­ka or­ter un­der upp­väx­ten i en två­språ­kig fa­milj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.