Rehn: För­sök hell­re lö­sa vat­ten­k­ri­sen

Alf Rehn kän­ner ent­re­pre­nö­rer bå­de i te­o­rin och i verk­lig­he­ten. Han är för­fä­rad över att idol­bil­der­na i allt hög­re grad ver­kar for­ma verk­lig­he­ten.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT/AN­NA BACK ny­he­[email protected]

Pro­fes­sorn och sty­rel­se­proff­set Alf Rehn ta­lar lätt­samt om Ho­mo star­tu­picus, som i fin­ländsk tapp­ning är en skäg­gig ung man be­kvämt bak­åt­lu­tad i en sof­fa i Röd­ber­gen i Helsing­fors. Han har sin bär­ba­ra da­tor i fam­nen, och på da­torn finns det någ­ra klis­ter­mär­ken med mo­der­na vis­doms­ord i stil med att den som är pas­sio­ne­rad ald­rig miss­lyc­kas.

En­ligt Rehn har vi bli­vit så va­na vid den här bil­den att vi in­te re­a­ge­rar på den läng­re, vil­ket vi en­ligt ho­nom bor­de. In­te ba­ra på grund av klis­ter­mär­ke­na, som bland an­nat säljs av fö­re­ta­get Star­tup­vi­ta­mins vars pro­duk­ter pry­der allt fler mug­gar och kon­tors­väg­gar.

– Pas­sion ne­ver fails är struntprat! Jag har sett mas­sor av pas­sio­ne­ra­de fö­re­ta­ga­re som kra­schat, sä­ger Alf Rehn som ta­la­de på Han­dels­gil­lets fru­kost­se­mi­na­ri­um i Helsing­fors på tors­da­gen.

Pro­ble­met med den skäg­gi­ge unge man­nen är en­ligt Rehn att den ger en allt­för ho­mo­gen bild av en­t­re­pre­nö­ren. Gräv­ma­skins­fö­rar­na, fri­sö­rer­na och rör­mo­kar­na pre­sen­te­ras säl­lan på sam­ma sätt som app-vi­sio­nä­rer­na i me­di­er­na. Det här åter­speglas se­dan hos de stu­de­ran­de som Rehn träf­far i uni­ver­si­tets­sam­man­hang.

– En hel ge­ne­ra­tion tju­go­å­ring­ar har upp­fost­rats till att det hand­lar om att lö­sa si­na eg­na pro­blem. De blun­dar för stör­re och mer kom­plexa pro­blem.

I stäl­let för att klo­ka hu­vu­den fun­de­rar på lös­ning­ar till en fö­re­stå­en­de glo­bal vat­ten­k­ris, går ti­den och re­sur­ser­na åt till vi­sio­ner om hur man får en piz­za le­ve­re­rad med drö­na­re. Det­ta bac­kas upp av risk­ka­pi­ta­let, som Rehn glatt kri­ti­se­rar. En­ligt ho­nom är risk­be­nä­gen­he­ten myc­ket li­ten nam­net till trots, det hand­lar of­tast om att in­ve­ste­ra i en ung man som gått på ett toppu­ni­ver­si­tet och har en lös­ning som näs­tan gjorts ti­di­ga­re.

Många vill in­te ta ris­ker

Rehn vill in­te skju­ta skarpt på de unga, för dem är det na­tur­ligt att gö­ra det som ef­ter­frå­gas. Det är den äld­re ge­ne­ra­tio­nen som en­ligt ho­nom mås­te ifrå­ga­sät­ta vil­ken typ av fö­re­tag vi ska­par och vad det kom­mer att le­da till. Iko­ni­se­ring­en av lyc­ka­de upp­starts­fö­re­ta­ga­re, till ex­em­pel det Rehn kal­lar Saint Jobs of App­le, har fått ovän­ta­de kon­se­kven­ser.

När Rehn träf­far stu­de­ran­de i ent­re­pre­nör­skap på uni­ver­si­tet kan han de­la in dem i oli­ka ka­te­go­ri­er. Vis­sa tar ba­ra kur­ser­na för att de är för­hål­lan­de­vis enk­la stu­die­po­äng, me­dan kanske var fem­te verk­li­gen brin­ner för att ska­pa nytt.

– De bru­kar frå­ga om de kan ute­bli från se­mi­na­ri­et på grund av ett kund­mö­te. Om de skul­le pri­o­ri­te­ra se­mi­na­ri­et fram­för kund­mö­tet, är de på fel stäl­le.

Men en stor del av dem som stu­de­rar ent­re­pre­nör­skap tycks en­ligt Rehns ob­ser­va­tio­ner ba­ra va­ra där för att kom­ma i när­he­ten av ent­re­pre­nö­rer, de vill själ­va in­te ta någ­ra ris­ker. Den här grup­pen är väl in­satt i me­to­der och vo­ka­bu­lär, och ci­te­rar gär­na Mark Zuc­ker­berg.

– All­ra helst skul­le de job­ba som ko­or­di­na­to­rer i äng­el­nät­verk. De vill va­ra tjäns­te­män men kän­na sig som upp­starts­fö­re­ta­ga­re.

Det är in­te ba­ra stu­de­ran­de som vill lad­da bat­te­ri­er­na ge­nom att frot­te­ras med upp­starts­fö­re­ta­ga­re, nå­got Rehn no­te­rat på Slush dit allt fler kom­mer ba­ra för att in­su­pa at­mo­sfä­ren. Pro­ble­met med det här, en­ligt Rehn, är att det kan av­skräc­ka många po­ten­ti­el­la ent­re­pre­nö­rer el­ler sty­ra dem fel. Hans ex­em­pel är en kvinn­lig stu­de­ran­de som såg en nisch i att mins­ka död­lig­he­ten bland gris­kul­ting­ar.

– När hon se­dan sök­te om fi­nan­sie­ring sa­de hon att hon har en så kal­lad dis­rup­tiv in­no­va­tion, och fo­ku­se­ra­de på ap­pen i stäl­let för att be­rät­ta vil­ket mer­vär­de fö­re­ta­get kan ska­pa.

Hjäl­te­sa­gans bak­si­da

Ett an­nat ex­em­pel Rehn lyf­ter fram är Kyrö Distil­le­ry i Storky­ro som of­ta fram­ställs som en här­lig ent­re­pre­nörs­sa­ga.

– Fem hip­ster­kil­lar får en idé i en ba­stu, de får guld­me­dalj näs­tan di­rekt och blir me­di­e­stjär­nor. Då mär­ker de att man be­hö­ver en li­ten fa­brik om man gör li­te gin, för att gö­ra myc­ket gin be­hövs en stor fa­brik. På Slush hand­lar ’ska­la upp’ om att kö­pa mer ut­rym­me på Ama­zon web ser­vices el­ler lan­se­ra nytt på App sto­re. Att byg­ga fa­brik är nå­got helt an­nat, myc­ket mer ski­tigt. Jag ral­je­rar med kär­lek, men de ha­de ing­en aning om vad de gav sig in på, sä­ger Rehn som själv job­bat med fö­re­ta­get i frå­ga.

Rehn tyc­ker att vi utö­ver de sto­ra sam­hälls­frå­gor­na och de verk­li­ga glo­ba­la be­ho­ven in­te ska glöm­ma att vis­sa blir fö­re­ta­ga­re för att de in­te kan an­nat. Han vill helt en­kelt lyf­ta fram mång­fal­den i ent­re­pre­nör­ska­pet.

– Det spe­lar stor roll var vi gör med bil­den av ent­re­pre­nör­skap. Vi be­hö­ver en kri­tisk dis­kus­sion om vad kul­tu­ren verk­li­gen ska­par.

Han tyc­ker att vi ska bör­ja med att skrat­ta näs­ta gång vi ser en mugg med tex­ten Get shit do­ne.

FO­TO: SPT/AN­NA BACK

Alf Rehn ta­la­de på Han­dels­gil­lets fru­kost­se­mi­na­ri­um i Helsing­fors i går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.