Vin­ter­has­tig­he­ter på vägar­na

Se­nast i dag sänks has­tig­he­ten på vägar­na – på mo­tor­vä­gar­na va­ri­e­rar has­tig­hets­be­gräns­ning­en en­ligt väd­ret. Väd­ret blir kal­la­re, och fö­ra­re upp­ma­nas be­ak­ta att vägar­na kan va­ra ha­la.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HBL-SPT

De sänk­ta has­tig­hets­be­gräns­ning­ar­na som gäl­ler på vin­tern och un­der den mör­ka pe­ri­o­den bör­jar gäl­la i he­la lan­det se­nast i dag. Det be­ty­der att kör­has­tig­he­ter­na sänks på de fles­ta mo­tor­vä­gar och lands­vä­gar, med­de­lar Tra­fik­ver­ket.

På landsvägarna sänks has­tig­he­ten i all­män­het till 80 kilo­me­ter i tim­men. Has­tig­hets­be­gräns­ning­en 100 kilo­me­ter i tim­men gäl­ler fort­fa­ran­de på en del låg­tra­fi­ke­ra­de lands­vä­gar.

På mo­tor­vä­gar som har elektro­nis­ka skyl­tar kan has­tig­hets­be­gräns­ning­en va­ra 120 km/h un­der den lju­sa pe­ri­o­den och vid gott väg­lag. Tra­fik­ver­ket tes­tar för förs­ta gång­en att för­länga över­gångs­pe­ri­o­den till slu­tet av no­vem­ber.

En­ligt Meteorologiska in­sti­tu­tets pro­gnos blir väd­ret små­ning­om kall­la­re och det blir allt van­li­ga­re med natt­frost, ock­så i söd­ra Fin­land.

Fin­län­dar­na för­hål­ler sig po­si­tivt till vin­ter­has­tig­he­ter­na. En­ligt en un­der­sök­ning som ut­för­des 2017, ac­cep­te­ra­de näs­tan nio av tio pri­vat­per­so­ner vin­ter­has­tig­he­ter­na på vägar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.