HBL på bok­mäs­san

Väl­kom­men till HBL-sce­nen. Vi bju­der på spän­nan­de sam­tal, lad­da­de de­bat­ter, ståupp­ko­mik och uni­ka täv­ling­ar. Vi som le­der sam­ta­len är An­ni­ka Hällsten, Su­san­na Gin­man, Pia Ingström och Ma­ria Gestrin Hag­ner. Ti­mo Ka­ri skö­ter ljud och bild.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Ni hit­tar oss i mon­ter 6N48. Pro­gram­met i sin hel­het hit­tar ni här och på adres­sen

hbl.fi/bok­mas­san2018. Pro­gram­met kan ock­så lad­das ner i mo­bi­len.

Fre­dag 26.10

10

Väl­kom­men till HBL:s mon­ter. Kom och träf­fa oss och be­kan­ta dig med vårt ut­bud.

12-13

Bok­sa­long­en. Kom och träf­fa oss och be­kan­ta dig med vårt ut­bud.

13-13.30 HBL-unga in­ter­vju­ar Ra­fael Don­ner. Finns det nå­gon spe­ci­ell per­son som Ra­fael Don­ner vill ska lä­sa hans böc­ker? Finns det nå­gon som han ab­so­lut in­te vill ska lä­sa ho­nom? Och hur kom­mer man över mot­gång­ar i sin skriv­pro­cess? Abi­tu­ri­en­ter­na Lin­da Jo­en­suu och Te­ga Oke in­ter­vju­ar för­fat­ta­ren Ra­fael Don­ner.

13.30-14 Schild­ts & Sö­der­ströms Ståupp­ko­mik. Ko­mi­kern och för­fat­ta­ren Alfred Bac­ka bju­der på ståupp­ko­mik där han ut­re­der kär­nan i vår fin­lands­svens­ka folk­stam. I boken Över­lev­nads­hand­bok för fin­lands­svens­kar lär vi oss livsvik­ti­ga sa­ker som hur man star­tar en fond el­ler skri­ver en arg in­sän­da­re. Och vad är det egent­li­gen som skil­jer en ålän­ning från en ös­ter­bott­ning?

14-14.30 HBL-unga in­ter­vju­ar Sa­bi­ne Fors­blom. Har Sa­bi­ne Fors­blom en spe­ci­ell mål­grupp i tan­kar­na när hon skri­ver? Vad dri­ver hen­ne att skri­va och var går grän­sen mel­lan att skri­va fik­tivt och självut­läm­nan­de och per­son­ligt? Abi­tu­ri­en­ter­na Lin­da Jo­en­suu och Te­ga Oke in­ter­vju­ar för­fat­ta­ren Sa­bi­ne Fors­blom.

14.30-15

HBL-sam­tal: Sorg och läng­tan. Ans­si och Mai­ja Hur­me har tilläg­nat sin hyl­la­de barn­bok al­la dem som är sak­na­de. Kul­tur­re­dak­tö­ren An­ni­ka Hällsten in­ter­vju­ar.

15-15.30 HBL-in­ter­vju: I Ber­na­dot­ter­nas säll­skap. För­fat­ta­ren Her­man Lin­dqvist dy­ker i sin nya bok ner i kron­prin­ses­san Victo­ri­as an­fä­der och an­möd­rar. Fram trä­der en rad otrog­na kung­ar och de­ras tapp­ra drott­ning­ar. Kul­tur­re­dak­tö­ren An­ni­ka Hällsten in­ter­vju­ar.

15.30-16 HBL-in­ter­vju: Vem är kvin­nan som sta­kar fram rikt­ning­en för HBL och lo­kal­tid­ning­ar­na? KSF Me­di­as nya vd An­na Hel­ler­stedt in­ter­vju­as av ny­hets­re­por­tern Ma­ria Gestrin-Hag­ner.

16-16.30 Schild­ts & Sö­der­ströms Ba­kom boken – El­len Ström­berg Vad är det för skill­nad på att skri­va blogg och att skri­va en ro­man? Hur skri­ver man rakt på sak om sex? El­len Ström­berg be­rät­tar om hur hen­nes de­but­bok Ja­ga vat­ten kom till, i sam­tal med för­läg­ga­ren An­na Fri­man.

Lör­dag 27.10

10

Väl­kom­men till HBL:s mon­ter. Kom och träf­fa oss och be­kan­ta dig med vårt ut­bud.

10.30-11 För­la­get M: En fin­lands­svensk ti­ger? Var drö­jer sva­ren på den kri­tik som Staf­fan Bru­un fram­för i sin nya bok "Mitt liv på HBL"? Vad sä­ger de som ha­de an­sva­ret för tid­ning­en? Finns Hufvud­stads­bla­det kvar år 2022? Staf­fan Bru­un be­rät­tar om si­na 36 år på tid­ning­en och om det dra­ma­tis­ka uppbrottet i sam­tal med jour­na­lis­ten Mag­nus Lon­den.

11-11.30 Schild­ts & Sö­der­ströms Ba­kom boken – Sa­bi­ne Fors­blom Mås­te tex­ten vär­kas fram, el­ler ska den skri­vas i in­spi­re­rat rus? El­ler är det sna­ra­re hårt och me­to­diskt ar­be­te som är nyc­keln till fram­gång? Sa­bi­ne Fors­blom be­rät­tar om hur hen­nes nya ro­man Be­tin­kan kom till, i sam­tal med sin re­dak­tör Mar­tin We­lan­der.

11.30-12 Schild­ts & Sö­der­ströms Ba­kom boken – Eva Frantz Hur skri­ver man fy­ra böc­ker på tre år ut­an att för­lo­ra va­re sig job­bet el­ler för­stån­det? Blir för­fat­ta­ren själv rädd när hon skri­ver ry­sa­re? Eva Frantz be­rät­tar om hur hen­nes nya böc­ker Den åt­ton­de tär­nan och Hal­lon­bac­ken kom till, i sam­tal med för­läg­ga­ren An­na Fri­man.

12-12.30

HBL-Du­el­len li­ve. För förs­ta gång­en av­görs den klas­sis­ka HBL-frå­ge­spor­ten i re- al­tid på HBL-sce­nen. Kom och tes­ta di­na kun­ska­per till­sam­mans med täv­lings­le­da­ren Jesper von Hert­zen och hans två hem­li­ga gäs­ter.

12.30-13 HBL-in­ter­vju: Vem är kvin­nan som sta­kar fram rikt­ning­en för HBL och lo­kal­tid­ning­ar­na? KSF Me­di­as nya vd An­na Hel­ler­stedt in­ter­vju­as av ny­hets­re­por­tern Ma­ria Gestrin-Hag­ner.

13-14 HBL-de­batt: Äls­ka­de, ha­ta­de Hufvud­stads­bla­det. Nu för förs­ta gång­en på sam­ma scen: Konst­sam­fun­dets nya vd och KSF Me­di­as sty­rel­se­ord­fö­ran­de Ste­fan Björk­man i de­batt om me­di­e­ut­veck­ling­en med ti­di­ga­re HBL-jour­na­lis­ten Staf­fan Bru­un och Ny tid-chefre­dak­tö­ren Jan­ne Wass. Mo­de­ra­tor: Su­san­na Gin­man.

14-14.30 HBL-in­ter­vju: Bland äls­ka­de för­fat­ta­re. Sara Ehn­holm Hi­elm lä­ser för­fat­ta­re hon in­spi­re­rats av och grubb­lar över sitt eget liv, för det mesta i det un­der­ba­ra Rom. Kul­tur­re­dak­tö­ren An­ni­ka Hällsten in­ter­vju­ar.

14.30-15.00 HBL-in­ter­vju: Käns­lo­fylld dag­bok. An­na Rot­kirch bör­ja­de fö­ra dag­bok i upp­rörd­het över va­let av Do­nald Trump till USA:s pre­si­dent. I dag­bo­ken för­sö-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.