Bol­so­na­ro sko­jar om mord – kan bli Bra­si­li­ens pre­si­dent

Trots kvin­no­hat och kon­tro­ver­ser är pre­si­dent­kan­di­da­ten Jair Bol­so­na­ro se­ger­tip­pad i ett Bra­si­li­en som trött­nat på kon­ven­tio­nel­la po­li­ti­ker. Hans at­tac­ker mot de­mo­kra­tis­ka in­sti­tu­tio­ner och hyll­ning­ar av mi­li­tär­dik­ta­tu­ren får kri­ti­ker att var­na för att de

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT/PONTUS AHLKVIST

”Det luk­tar fa­scism.” Så ly­der Bra­si­li­ens ti­di­ga­re pre­si­dent Fer­nan­do Hen­ri­que Cardo­sos om­dö­me om Jair Bol­so­na­ro, som på sön­dag kan väl­jas till lan­dets näs­ta stats­chef, skri­ver Frank­fur­ter All­ge­me­i­ne.

Bol­so­na­ro, en 63-årig hö­ger­man och kon­gress­le­da­mot med bak­grund i det mi­li­tä­ra, har en sta­dig led­ning i opi­ni­ons­mät­ning­ar­na in­för den and­ra valom­gång­en, som av­gör vem som blir ny pre­si­dent. Mot ho­nom står det kor­rup­tions­an­frät­ta Ar­be­tar­par­ti­ets (PT) kan­di­dat Fer­nan­do Had­dad, som fick kav­la upp är­mar­na och trä­da fram då det stod klart att den ti­di­ga­re pre­si­den­ten Lu­la da Sil­vas kan­di­da­tur stop­pa­des av en fäng­el­se­dom.

Un­der val­rö­rel­sen har Bol­so­na­ro gjort en rad ut­ta­lan­den som får så­väl po­li­tis­ka mot­stån­da­re som obe­ro­en­de be­dö­ma­re att tviv­la på hans de­mo­kra­tis­ka kom­pass. 63-åring­en, som i hu­vud­sak kam­pan­jat från sjuk­säng­en ef­ter ett kniv­dåd i sep­tem­ber, har bland an­nat skäm­tat om att skju­ta ihjäl an­häng­a­re till PT och sagt till sin po­li­tis­ka ri­val Ma­ria do Rosário att hon in­te ”för­tjä­nar” att våld­tas ef­tersom hon ”är väl­digt ful”.

En se­ger för Bol­so­na­ro skul­le in­ne­bä­ra en stor pröv­ning för de­mo­kra­tin, en­ligt Andrés Ri­va­ro­la Pun­tig­li­a­no, do­cent och La­ti­na­me­ri­ka­ex­pert vid Stock­holms uni­ver­si­tet.

– Han har gjort ned­sät­tan­de ut­ta­lan­den mot de­mo­kra­tis­ka in­sti­tu­tio­ner, ifrå­ga­satt grun­der­na för den de­mo­kra­tis­ka sam­va­ron och mer el­ler mind­re upp­ma­nat till våld. Dess­utom har han en form av re­to­rik som hyl­lar dik­ta­tur­pe­ri­o­den och brott mot mänsk­li­ga rät­tig­he­ter.

Miss­nö­je med kor­rup­tion

Den hård­fö­re po­li­ti­kerns fram­gång­ar kan till stor del för­kla­ras med ett brett miss­nö­je med den po­li­tis­ka klas­sen. Trots att han själv är en del av le­dar­skik­tet lyc­kas Bol­so­na­ro slå mynt av den folk­li­ga vre­den mot eli­tens kor­rup­tion. Dess­utom har han krävt hår­da­re tag mot vålds­brotts­lig­he­ten – ett po­pu­lärt bud­skap i ett land med över 60 000 mord om året.

Trots det de­mo­kra­tis­ka un­der­skott som finns i dag skul­le ett Bol­so­na­ro­styrt Bra­si­li­en bli nå­got helt an­nat, tror Ri­va­ro­la Pun­tig­li­a­no.

– Om man jäm­för de de­mo­kra­tis­ka re­ge­ring­ar och de­ras fö­re­trä­da­re som Bra­si­li­en har haft ef­ter dik­ta­tu­ren så är det väl­digt långt från dem till det som Bol­so­na­ro åbe­ro­par. Och det gäl­ler oav­sett om det har va­rit hö­ger- el­ler väns­ter­po­li­ti­ker. Man har in­te öp­pet hyl­lat tor­te­ra­re el­ler mord un­der dik­ta­tu­ren som Bol­so­na­ro gjort.

Test för de­mo­kra­tin

Mi­kael Wi­gell, do­cent och Bra­si­li­en­ex­pert vid Utri­kes­po­li­tis­ka in­sti­tu­tet i Helsing­fors, är in­ne på sam­ma spår: De­mo­kra­tin kom­mer att tes­tas om Bol­so­na­ro vin­ner va­let.

– Han har ut­tryckt be­und­ran för den for­na mi­li­tär­dik­ta­tu­ren i lan­det och ock­så kom­mit med ut­ta­lan­den som ty­der på att han har auk­to­ri­tä­ra drag, sä­ger han.

Sam­ti­digt po­äng­te­rar Wi­gell att Bra­si­li­ens in­sti­tu­tio­ner är sta­bi­la, med ett re­la­tivt starkt par­la­ment och obe­ro­en­de dom­stols­vä­sen­de, som in­te minst vi­sat sin själv­stän­dig­het un­der de se­nas­te årens kor­rup­tions­här­vor. Den ome­del­ba­ra ris­ken är in­te att lan­det blir en mi­li­tär­dik­ta­tur igen, ut­an att in­sti­tu­tio­ner­na lång­samt skul­le kun­na nö­tas ned, tror han.

– Bol­so­na­ro kom­mer att stö­ta på myc­ket stort mot­stånd, vil­ket kan gö­ra det svårt för ho­nom att få ige­nom si­na re­for­mer. Då kan vi kom­ma till ett lä­ge där han för­sö­ker kö­ra över de and­ra in­sti­tu­tio­ner­na, vil­ket på sikt kan för­sva­ga den bra­si­li­ans­ka de­mo­kra­tin.

FO­TO: TT-AP/ERAL­DO PE­RES

På sön­dag går Bra­si­li­en till val och det är myc­ket möj­ligt att Jair Bol­so­na­ro går seg­ran­de ur val­stri­den.■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.