EU-par­la­men­tet: ”Slu­ta säl­ja va­pen till Sau­di”

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT

Va­pen­em­bar­go bor­de in­fö­ras mot Sau­dia­ra­bi­en och EU bör va­ra re­do att in­fö­ra sank­tio­ner mot de an­sva­ri­ga för mor­det på den sau­dis­ke jour­na­lis­ten och dis­si­den­ten Ja­mal Khashog­gi.

Det tyc­ker åt­minsto­ne en ma­jo­ri­tet av EU-par­la­men­tets le­da­mö­ter i en re­so­lu­tion på tors­da­gen, där dö­dan­det av Khashog­gi för­döms ”i star­kast möj­li­ga ter­mer”.

”EU-län­der­na får in­te läng­re blun­da för den sau­dis­ka re­ge­ring­ens grova män­ni­sko­rätts­brott”, sä­ger Ska Kel­ler, tysk grupple­da­re för de grö­na i EU-par­la­men­tet, i ett ut­ta­lan­de.

Re­so­lu­tio­nen är dock ic­ke bin­dan­de och en­dast en upp­ma­ning till EU­kom­mis­sio­nen och EU-län­der­na att age­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.