So­ros-uni­ver­si­tet kan tving­as bort

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-REU­TERS

Ett uni­ver­si­tet i Ung­ern som fi­nan­sie­ras av den un­gersk-ame­ri­kans­ke mil­jar­dären och fi­lan­tro­pen Ge­or­ge So­ros sä­ger att det kom­mer att tving­as bort av lan­dets na­tio­na­lis­tis­ka re­ge­ring.

Om sko­lan in­te får någ­ra un­gers­ka ga­ran­ti­er om att den får be­dri­va en fri­ståen­de aka­de­misk verk­sam­het kom­mer den att ta emot ele­ver i Wi­en, Ös­ter­ri­ke, i stäl­let.

So­ros, som stöd­jer män­ni­sko­rätt­soch li­be­ra­la frå­gor ge­nom si­na många stif­tel­ser, har un­der en tid va­rit fö­re­mål för po­li­tis­ka kam­pan­jer från den un­gers­ka hö­ger­re­ge­ring­en. Uni­ver­si­te­tet, Cen­tral Eu­ro­pe­an Uni­ver­si­ty (CEU), ger ut­bild­ning på eng­els­ka och ran­kas åter­kom­man­de som det främs­ta uni­ver­si­te­tet i Ung­ern.

I fjol änd­ra­des lag­stift­ning­en kring ut­ländsk fi­nan­sie­ring av hög­re ut­bild­ning i Ung­ern, vil­ket drab­bar bland an­nat CEU. EU-kom­mis­sio­nen har ti­di­ga­re lyft pre­miär­mi­nis­ter Viktor Or­báns ut­bild­nings­re­for­mer in­för EU-dom­sto­len.

Re­ge­ring­en av­fär­dar CEU:s kla­go­mål som ett ”po­li­tiskt trick”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.