Fler bomb­hot – Trump skyl­ler på me­di­er­na

Yt­ter­li­ga­re två mis­s­tänk­ta brev­bom­ber har upp­täckts i USA: en adres­se­rad till skå­de­spe­la­ren Ro­bert De Ni­ro och en till den ti­di­ga­re vice­pre­si­den­ten Joe Bi­den.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP-REU­TERS

New York-po­li­sen kal­la­des till en adress som till­hör Ro­bert De Ni­ro på ned­re Man­hat­tan i går. Ett miss­tänkt pa­ket där skå­de­spe­la­ren själv stod som mot­ta­ga­re vi­sa­de sig i en rönt­gen­un­der­sök­ning in­ne­hål­la en an­ord­ning snar­lik de som upp­täckts de se­nas­te da­gar­na.

De Ni­ro har ge­men­samt med de and­ra adres­sa­ter­na att han är en tyd- lig mot­stån­da­re till den re­pu­bli­kans­ke pre­si­den­ten Do­nald Trump.

Myn­dig­he­ter­na rap­por­te­ras ock­så ha hit­tat mis­s­tänk­ta för­sän­del­ser adres­se­ra­de till Joe Bi­den, ti­di­ga­re vice­pre­si­dent un­der den de­mo­kra­tis­ke pre­si­den­ten Ba­rack Oba­ma. Ett av pa­ke­ten på­träf­fa­des på en post­cen­tral i del­sta­ten De­la­wa­re och på­min­ner ock­så om ti­di­ga­re pa­ket.

Pa­ket num­mer två till Bi­den ska en­ligt den ame­ri­kans­ka ny­hetska­na­len MSNBC ock­så ha hit­tats på post­cen­tra­len.

USA:s fe­de­ra­la po­lis­myn­dig­het FBI har till­satt en ter­rorut­red­ning och kom­mer att fort­sät­ta att ”ar­be­ta för att iden­ti­fi­e­ra och gri­pa vem det än är som skyl­dig till att ha skic­kat de här pa­ke­ten”, skri­ver FBI-che­fen Christop­her Wray i ett ut­ta­lan­de.

Minst nio bom­ber har hit­tats in­nan de nått sin mot­ta­ga­re. En­ligt FBI skic­ka­des spräng­ladd­ning­ar­na inlin­da­de i bub­bel­plast i van­li­ga ku­vert med tryck­ta adres­se­ti­ket­ter. Minst en bomb ska ha va­rit fylld med glas­skär­vor.

– Så här långt ver­kar det hand­la om rör­bom­ber, sä­ger New York-po­li­sens an­ti-ter­ror­chef John Mil­ler.

USA:s pre­si­dent Do­nald Trump för­döm­de i ons­dags brev­bom­ber­na och den el­ler de som lig­ger ba­kom dem. Men da­gen där­på vän­de han fo­kus mot me­di­er­na:

”En myc­ket stor del av den Vre­de vi ser i dag i vårt sam­häl­le är or­sa­kad av den av­sikt­ligt fals­ka och fel­ak­ti­ga rap­por­te­ring­en som Tra­di­tio­nel­la Me­di­er som jag be­näm­ner som Fals­ka Ny­he­ter äg­nar sig åt. Tra­di­tio­nel­la Me­di­er mås­te stä­da fram­för egen dörr. SNABBT”, twitt­ra­de Trump i går.

Ti­di­ga­re pre­si­dent­kan­di­da­ten Hil­la­ry Clin­ton och hen­nes ma­ke ex­pre­si­dent Bill Clin­ton upp­täck­tes sent i tis­dags me­dan den för­sän­del­se som skic­kats till Oba­ma hit­ta­des ti­digt på ons­da­gen. Bå­da upp­täck­tes vid sä­ker­hets­or­ga­net Sec­ret Ser­vices ru­tin­un­der­sök­ning­ar av de­ras post.

And­ra pa­ket har skic­kats till mil­jar­dären Ge­or­ge So­ros som skänkt sto­ra sum­mor till De­mo­kra­ter­na och till den ti­di­ga­re ju­sti­ti­e­mi­nis­tern Eric Hol­der. Två har skic­kats till den de­mo­kra­tis­ka kon­gress­le­da­mo­ten Max­i­ne Wa­ters. En för­sän­del­se till den för­re CIA-che­fen John Bren­nan skic­ka­des till me­di­e­jät­ten CNN som of­ta an­vän­der Bren­nan som kom­men­ta­tor.

Bren­nan är of­ta myc­ket kri­tisk mot Do­nald Trumps po­li­tik i si­na kom­men­ta­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.