Sacha­rov­pri­set till Sentsov

Den terror­döm­de ukrains­ke film­re­gis­sö­ren Oleg Sentsov får EU:s fi­nas­te pris – EU­par­la­men­tets Sacha­rov­pris. – Pri­set är för hans mod och be­slut­sam­het, sä­ger par­la­men­tets tal­man An­to­nio Ta­ja­ni.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT/WIKTOR NUMMELIN ny­he­[email protected]

Oleg Sentsov var en av tre fi­nal­no­mi­ne­ra­de, till­sam­mans med den li­ka­le­des fängs­la­de Nas­ser Ze­fza­zi, dis­si­dent och an­tikor­rup­tions­ak­ti­vist från Rif-re­gi­o­nen i Ma­roc­ko samt tolv oli­ka or­ga­ni­sa­tio­ner som ar­be­tar för att räd­da flyk­ting­ar och mi­gran­ter på Me­del­ha­vet.

Sentsov har dock va­rit hu­vudfa­vo­rit, in­te minst ef­ter den sto­ra upp­märk­sam­het som rått kring hans fall un­der året.

– Ge­nom det här pri­set vill vi vi­sa stöd till ho­nom och hans kamp, sä­ger Ta­ja­ni.

Dömd i Ryss­land

Den 42-åri­ge film­re­gis­sö­ren från Sim­fe­ro­pol på Krim-halvön mot­sat­te sig kraf­tigt det rys­ka mak­tö­ver­ta­gan­det un­der vå­ren 2014 och hjälp­te bland an­nat till med att und­sät­ta in­ring­a­de ukrains­ka sol­da­ter med mat och and­ra för­nö­den­he­ter.

I maj 2014 greps han dock och an­kla­ga­des av rys­ka myn­dig­he­ter för att ha pla­ne­rat ter­ror­brott. Trots in­ter­na­tio­nel­la pro­tes­ter döm­des han året där­på till 20 års fäng­el­se, som han av­tjä­nar i en av­läg­sen fång­ko­lo­ni vid Nor­ra isha­vet.

En lång­va­rig hung­er­strejk se­dan i vå­ras har fått hans an­hö­ri­ga och an­häng­a­re att fruk­ta för hans liv.

”Mås­te släp­pas”

EU-par­la­men­tet krä­ver nu att Sentsov ska släp­pas.

– Vi krä­ver att han släpps ome­del­bart. Det är bråt­tom på grund av hans all­var­li­ga häl­so­pro­blem, be­to­nar Ta­ja­ni.

Det rys­ka ut­ri­kes­de­par­te­men­tet av­fär­dar par­la­men­tets be­slut och sä­ger att det är helt och hål­let po­li­ti­se­rat.

– Prak­tiskt ta­get ing­en har sett hans fil­mer, sä­ger de­par­te­men­tets ta­les­per­son Ma­ria Zacha­ro­va.

Sacha­rov­pri­set är döpt ef­ter kärn­fors­ka­ren och freds­pris­ta­ga­ren An­drej Sacha­rov, som un­der 1970- och 80-ta­len var den kanske främs­te sym­bo­len för mot­stån­det mot dik­ta­tu­ren i Sov­je­tu­ni­o­nen. Se­dan 1988 har EU-par­la­men­tet i hans namn de­lat ut sitt sto­ra pris för tan­ke­fri­het. Många av pris­ta­gar­na har se­na­re även fått No­bels freds­pris – ex­em­pel­vis årets freds­pris­vin­na­re De­nis Mukwe­ge och Na­dia Mu­rad som pri­sa­des av EU re­dan 2014 re­spek­ti­ve 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.