Ja­pan-Ki­na re­la­tio­ner

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Ki­na är 2:a och Ja­pan 3:a på lis­tan över värl­dens störs­ta eko­no­mi­er.

●●Re­la­tio­ner­na sträc­ker mer än tvåtu­sen år till­ba­ka i ti­den.

●●Förs­ta kri­get mel­lan län­der­na äg­de rum år 663 e Kr.

●● Ja­pan oc­ku­pe­ra­de de­lar av Ki­na fram till 1945.

●●Språ­ken är oli­ka, men an­vän­der del­vis sam­ma (ki­ne­sis­ka) skrift­språk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.