Torv­mar­ker­na ut­gör en stor ut­släppskäl­la

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - BERNT NORD­MAN verk­sam­hets­le­da­re Na­tur och mil­jö rf

KLI­MA­TET Det är ut­märkt att SLC Ny­land del­tar i den kli­mat­po­li­tis­ka sam­hälls­de­bat­ten. Jag hål­ler helt med Tho­mas An­tas och Er­ik Perk­lén (HBL 18.10) om att det fin­länds­ka jord- och skogs­bru­ket har en myc­ket vik­tig roll i kam­pen mot kli­mat­för­änd­ring­en.

An­tas och Perk­lén lyf­ter upp det in­ter­na­tio­nel­la ”4 pro­mil­le”-ini­ti­a­ti­vet som går ut på att stär­ka mi­ne­ral­jor­dar­nas roll som kol­sän­ka. Det som jag sak­nar i SLC Ny­lands ana­lys är frå­gan om jord­bru­ket på torv­mar­ker. Det är en mång­falt stör­re frå­ga, ef­tersom torv­mar­ker­na ut­gör en ti­on­del av all od­lings­mark i Fin­land. När torv­mar­ker drä­ne­ras och be­ar­be­tas bör­jar de kol­la­ger som sam­lats un­der år­tu­sen­den att bry­tas ner. I den na­tio­nel­la ut­släpps­sta­tisti­ken som vi rap­por­te­rar till IPCC räk­nas de här ut­släp­pen till LULUCF­sek­torn. Torv­mark­sjord­bru­ket är en be­ty­dan­de käl­la till ut­släpp av kli­mat­stö­ran­de ga­ser. I Ny­land ta­lar vi om cir­ka 4 000 hek­tar. Vad bor­de gö­ras med dem?

An­tas och Perk­lén ut­tryc­ker sitt miss­nö­je över att kött lyfts fram som en kli­mat­bov. Det är sant att det finns en stor va­ri­a­tion in­om kött­pro­duk­tio­nen, men ut­an tve­kan är me­del­fin­län­da­rens me­del­kötträtt be­tyd­ligt mer skad­lig för kli­ma­tet än jäm­för­ba­ra ve­ge­ta­ris­ka rät­ter. Det är in­te ba­ra frukt­bart, ut­an all­de­les nöd­vän­digt att syn­lig­gö­ra de här skill­na­der­na så att kon­su­men­ter ge­nom sin ef­ter­frå­gan kan sty­ra pro­duk­tio­nen i en me­ra kli­mat­vän­lig rikt­ning. Pro­te­in­ri­ka grö­dor från Ny­land kom­mer ut­an tve­kan att va­ra ef­ter­trak­ta­de livs­me­del i fram­ti­den. Bon­den be­hövs!

Trans­por­ter­nas an­del av ma­tens kli­mat­fot­spår är mar­gi­nell. Där­för hål­ler in­te SLC Ny­lands tes att man i förs­ta hand skall väl­ja när­pro­du­ce­rad mat om man vill va­ra kli­mats­mart. Dä­re­mot är al­la en­se om vik­ten av att mins­ka matsvin­net.

Sko­gar­nas roll i kli­mat­po­li­ti­ken har de­bat­te­rats ti­di­ga­re i HBL. Jag vill uppre­pa två cen­tra­la po­äng­er: För det förs­ta skul­le en ök­ning av skogs­av­verk­ning­ar­na le­da till att Fin­lands net­to­ut­släpp öka­de un­der de när­mas­te de­cen­ni­er­na, vil­ka dessvär­re är helt av­gö­ran­de för kam­pen mot kli­mat­för­änd­ring­en. För det and­ra är det skäl att tän­ka på vad det grö­na gul­det an­vänds till. I lång­li­va­de pro­duk­ter som hus och möb­ler hålls ko­let lag­rat, men från en­gångs­för­pack­ning­ar och biobräns­len kom­mer ko­let snabbt till­ba­ka till at­mo­sfä­ren i form av kol­di­ox­id.

Ge­nom att fo­ku­se­ra me­ra på att pro­du­ce­ra stockvir­ke av hög kva­li­tet än att max­i­me­ra mäng­den ku­bik­me­ter vir­ke som av­ver­kas kan skogs­ä­gar­na i Ny­land gö­ra en verk­ligt vär­de­full in­sats för kli­ma­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.