Omo­ra­liskt att skuld­be­läg­ga, in­te att strej­ka

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt -

Den­na vec­ka ord­na­de JHL, För­bun­det för den of­fent­li­ga sek­torn och väl­färds­om­rå­de­na, en två da­gars strejk. Över 10 000 ar­bets­ta­ga­re in­om ren­gö­rings-, fas­tig­hets­ser­vice- och kost­hålls­bran­schen samt id­rotts-, mo­tions- och kul­tur­tjäns­ter­na strej­ka­de un­der mån­dag och tis­dag. Strej­ken var en del av fac­kens åt­gär­der för att pro­te­ste­ra mot re­ge­ring­ens pla­ner på att för­säm­ra an­ställ­nings­skyd­det i fö­re­tag med un­der tio ar­bets­ta­ga­re.

Trots att många and­ra fack­för­bund har fat­tat be­slut om mind­re strej­ker och över­tids­för­bud var det just JHL:s strejk som helt klart fick re­ge­rings­par­ti­er­nas bä­ga­re att rin­na över. Cen­terns Ant­ti Kaik­ko­nen skrev om hur fac­ket tar ma­ten ur mun­nar­na på gam­la och barn och många var snab­ba med att del­ta i kla­go­kö­ren. De strej­kan­de ar­bets­ta­gar­na fram­ställ­des som omo­ra­lis­ka och många för­fa­sa­de sig över hur bar­nen ska kla­ra sig ut­an lunch un­der två da­gar på da­gis.

Ett an­tal fö­re­ta­ga­re or­ga­ni­se­ra­de sig sam­ti­digt för en me­di­e­kam­panj där man ser­ve­ra­de mat till oli­ka da­gis. En del fö­re­ta­ga­re var till och med så iv­ri­ga att de nog bjöd in me­di­er­na för att be­va­ka när de le­ve­re­ra­de ma­ten, men glöm­de med­de­la per­so­na­len på da­gis. I Helsing­fors ham­na­de där­för en drös med piz­zor i so­por­na.

Det är sorg­ligt att se hur det är ut­tryck­li­gen de kvin­no­do­mi­ne­ra­de lå­gav­lö­na­de väl­färds­bran­scher­na som blir fö­re­mål för mo­ra­li­se­ring då det gäl­ler ut­nytt­jan­det av strejk­rät­ten. Det ar­be­te som des­sa lå­gav­lö­na­de ar­bets­ta­ga­re an­sva­rar för, då de dag­li­gen ser till att så­väl de yngs­ta som de älds­ta med­lem­mar­na i sam­häl­let får den vård och den nä­ring de be­hö­ver, är tyd­li­gen så vik­tigt att just des­sa ar­bets­ta­ga­re in­te ska få an­vän­da sin rätt att strej­ka.

Än­då syns den­na upp­skatt­ning in­te när det fat­tas be­slut om lö­ner. Of­fent­li­gan­ställ­da har tvärtom fått ta den hår­das­te smäl­len av den hö­ger­po­li­tik som Si­pi­läs re­ge­ring fört. De­ras ar­bets­tid har för­längts ut­an lön, de­ras ar­bets­ta­gar­av­gif­ter har höjts me­dan ar­bets­gi­var­nas sänkts, och utö­ver det­ta har man även sku­rit ner de­ras se­mester­peng, nå­got som in­te gjor­des in­om nå­gon an­nan bransch.

Strejk­rät­ten är ett av de mest cen­tra­la red­ska­pen som ar­bets­ta­ga­re har för att på­ver­ka si­na rät­tig­he­ter. Det an­vänds in­te lätt­vin­digt och in­te of­ta, spe­ci­ellt in­te in­om den of­fent­li­ga sek­torn. Trös­keln att strej­ka är hög in­om många väl­färds­bran­scher just där­för att det känns fruk­tans­värt att lä­sa be­skyll­ning­ar om att läm­na sam­ma äld­re män­ni­skor och barn i stic­ket vars väl­må­en­de man ar­be­tar för var­je dag. Den höga strejktrös­keln syns dä­re­mot ty­värr just i ni­vån på lö­nen.

De lå­gav­lö­na­de of­fent­li­gan­ställ­da som bär det tunga och vik­ti­ga an­sva­ret för den un­der­re­sur­se­ra­de väl­fär­den i det­ta land har med and­ra ord be­hand­lats säm­re än and­ra ar­bets­ta­ga­re un­der den­na val­pe­ri­od. Och nu är re­ge­rings­par­ti­er­na till rå­ga på det­ta fär­di­ga att be­skyl­la sam­ma ar­bets­ta­ga­re för att läm­na barn och äld­re per­so­ner i stic­ket då de ut­nytt­jar sin rätt att strej­ka. Det är Si­pi­lä och hans re­ge­ring som bor­de ta emot den kri­ti­ken i stäl­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.