Fel igen

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - AN­DERS SIRÉN Kir­ja­la

KLI­MA­TET Jarl Ahl­becks på­stå­en­de (HBL 20.10) att den kraf­ti­ga ök­ning­en av luf­tens kol­di­ox­id­halt sat­te i gång för 85 år se­dan är fel­ak­tigt. I den mån man kan ur­skil­ja nå­gon bryt­punkt där kol­di­ox­id­hal­tens ök­ning kraf­tigt har ac­ce­le­re­rat så in­träf­fa­de det­ta om­kring 1950, det vill sä­ga för knappt 70 år se­dan.

Ök­ning­en av at­mo­sfä­rens kol­di­ox­id­halt är dock en pro­cess som har på­gått myc­ket läng­re än så, fak­tiskt se­dan mit­ten av 1700-ta­let. Så­da­na fak­ta är lät­ta att hit­ta för den som är vet­gi­rig och som kan goog­la (se till ex­em­pel https://www.co2le­vels.org/ el­ler http://www.phy­si­cal­geo­grap­hy.net/fun­da­men­tals/7y. html). Här­med kan allt­så kon­sta­te­ras att Jarl Ahl­beck in­te har en siff­ra rätt den­na gång hel­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.