Barn­be­gräns­ning är ing­en lös­ning

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - ULF SÄRS Helsing­fors

KLI­MA­TET Urs Ho­fer an­ser (HBL 17.10) att man ome­del­bart bör be­grän­sa an­ta­let män­ni­skor för att mins­ka jor­dens upp­värm­ning. Det är ing­en fun­ge­ran­de lös­ning. Ho­fer har rätt i att jor­dens be­folk­ning för när­va­ran­de ökar snabbt. En­ligt pro­gno­ser­na kom­mer den att växa från da­gens 7,6 mil­jar­der till 11 mil­jar­der 2100.

Men ef­ter 2100 kom­mer be­folk­nings­ök­ning­en att pla­nas ut. Det be­ror på att an­ta­let barn in­te ökar, ut­an för­blir oför­änd­rat, två mil­jar­der. Det är an­ta­let män­ni­skor i ar­bets­för ål­der som ökar, på grund av att de sto­ra ska­ror barn som har fötts un­der de se­nas­te år­tion­de­na blir äld­re.

Att barn­mäng­den in­te ökar be­ror på att an­ta­let barn per kvin­na snabbt har mins­kat. År 1800 föd­de en kvin­na i ge­nom­snitt sex barn, än­nu 1965 var an­ta­let fem, i dag är det 2,5. Den en­da av­gö­ran­de fak­torn är att mil­jar­der män­ni­skor har läm­nat den ex­tre­ma fat­tig­do­men.

Då fat­tig­do­men mins­kar be­hö­ver män­ni­skor in­te läng­re många barn som ar­bets­kraft och för­säk­ring mot barn som dör. Då kvin­nor och män får gå i sko­la vill de ha fär­re barn, obe­ro­en­de av om de är ka­to­li­ker el­ler mus­li­mer, obe­ro­en­de av om de bor i Eu­ro­pa el­ler Afri­ka. De ser till att be­folk­nings­ök­ning­en av­tar ut­an dras­tis­ka åt­gär­der.

En mer av­gö­ran­de fak­tor är att bar­nan­ta­let spe­lar en gans­ka li­ten roll för kol­di­ox­id­ut­släp­pen. Den ri­kas­te mil­jar­den män­ni­skor med få barn brän­ner mer än hälf­ten av al­la fos­si­la bräns­len som an­vänds på vår jord. Den fat­ti­gas­te mil­jar­den, som fö­der flest barn, för­bru­kar ba­ra en pro­cent av de fos­si­la bräns­le­na.

Den vik­ti­gas­te åt­gär­den för att stop­pa kli­mat­kri­sen är att be­grän­sa de ri­kas kon­sum­tion av fos­si­la bräns­len. Sam­ti­digt som vi na­tur­ligt­vis bör gö­ra vad vi kan för att stö­da de 800 mil­jo­ner som än­nu le­ver i ex­trem fat­tig­dom så att de får råd att ha fär­re, väl­när­da och ut­bil­da­de barn.

Fak­ta i den­na in­sän­da­re är till störs­ta de­len häm­ta­de ur boken Fact­ful­ness. Tio knep som hjäl­per dig att för­stå värl­den, skri­ven av Hans Ros­ling med An­na Ros­ling Rönn­blad och Ola Ros­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.