Vad är nor­ma­la för­hål­lan­den?

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - HANS BERGLUND Sjun­deå

KLI­MA­TET Visst är jag en ”kät­ta­re” be­träf­fan­de tviv­let om att kli­mat­ve­ten­ska­pen är ”av­gjord”? Och kät­ta­re av­rät­ta­des ti­di­ga­re av bå­de in­kvi­si­tio­nen, ju­den­do­men och islam och än i dag i Sau­dia­ra­bi­en. Men till vad be­hö­ver vi då al­la des­sa kom­pli­ce­ra­de te­o­re­tis­ka kli­mat­mo­del­ler? Och var­för ma­ni­pu­le­ras da­ta?

Kanske vi kan enas om att kli­ma­tet är ett ka­o­tiskt sy­stem där ovan­li­ga till­fäl­li­ga vä­der­hän­del­ser är helt nor­malt och att det ur ett mänsk­ligt tids­per­spek­tiv är oer­hört sta­bilt och hål­ler sig in­om dess va­ri­a­bi­li­tet.

Kan det va­ra så att kli­mat­de­bat­ten är me­ra en de­batt om po­li­tik och makt och peng­ar än om ve­ten­skap och san­ning? Med för­hopp­ning om att nå­gon kan be­rät­ta för mig vad ”nor­ma­la” för­hål­lan­den för kli­ma­tet är?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.