Av­bryt va­pen­ex­por­ten till Sau­dia­ra­bi­en!

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - TA­PIO KUOSMA ju­ris li­cen­ti­at, Es­bo

JA­MAL KHASHOG­GI Sky News har rap­por­te­rat att de­lar av jour­na­lis­ten Ja­mal Khashog­gis kropp har hit­tats i Istan­bul. Khashog­gi för­svann på ett be­sök på Sau­dia­ra­bi­ens kon­su­lat i Tur­ki­et 2 ok­to­ber 2018. Tur­ki­et häv­dar att han blev mör­dad.

Khashog­gi var en av Sau­dia­ra­bi­ens mest namn­kun­ni­ga och eta­ble­ra­de pub­li­cis­ter. Han var bland an­nat chefre­dak­tör för tid­ning­ar som Al Ma­di­na, Arab News och Al Wa­tan samt ut­ri­kes­kor­re­spon­dent för sau­dis­ka tv-bo­lag.

Fin­länds­ka fö­re­tag ex­por­te­rar för till­fäl­let för­svars­ma­te­ri­el till Sau­dia­ra­bi­en, som har haft en le­dan­de roll i det yt­terst grym­ma kri­get i Je­men. Mor­det på Ja­mal Khashog­gi är oac­cep­ta­belt. Det som Sau­dia­ra­bi­en med störs­ta san­no­lik­het är skyl­digt till bör in­te ses mel­lan fing­rar­na.

Dags att vak­na, re­ge­ring­en! Av­bryt va­pen­ex­por­ten till Sau­dia­ra­bi­en!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.