Vad kan vi gö­ra för bar­nen?

Hufvudstadsbladet - - Sport -

●●Med hjälp av en ”di­a­log­duk” kan klub­bar ut­veck­la en mobb­nings­före­byg­gan­de stra­te­gi och en hand­lings­plan om pro­blem upp­står. Upp­gif­ten är att fun­de­ra på klub­bens vär­de­ring­ar och dis­ku­te­ra dem.

●●Med hjälp av triv­se­len­kä­ter rik­ta­de till barn och vux­na kan man un­der­sö­ka hur al­la trivs och vad som bor­de ut­veck­las.

●●Med hjälp av ett ar­bets­häf­te kan trä­na­ren ar­be­ta med oli­ka te­man som be­rör trygg barn- och ung­dom­sid­rott.

●●Mer in­for­ma­tion om pro­jek­tet Tryg­ga re­la­tio­ner in­om id­rott, ma­te­ri­al och ak­tu­el­la fö­re­läs­ning­ar finns på Folk­häl­sans hem­si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.